متاسفانه با خبر شدیم جناب آقای دکتر عدل عضو هیات علمی بازنشسته 
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران 
بر اثر سانحه دلخراش تصادف دار فانی را وداع گفتند.

روحشان شاد و یادشان گرامی باد
لینک خبر در سایت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران