سلام و درود فراوان بر شما همکاران عزیز ?>?>?>

در مورد HSE که بسیار مورد توجه دوستان قرار گرفته ، طی مذاکراتی که با جناب آقای دکتر مجمدفام داشتم مقرر گردید مطالبی را به اتفاق در سایت قرار دهیم که در حال تایپ می باشد .و به زودی شاهد آن خواهید بود ....

 

 

 

استقرار سیستم کیفیت،بهداشت،ایمنی و محیط زیست(QHSE) در ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن زیرزمینی

قسمت اول 

مهندس امیرحسین فائزنژاد

مدیر QHSE

  مقدمه       

 

سازمان‌ های متعددی در جهان بخصوص در زمینه نفت، گازو  پتروشیمی به منظور بهبود سیستم خودشان و حضور بیشتر در بازار رقابت، سیستم‌هایی را مانند ایزو 9000، ایزو 14001 و، استاندارد    ایمنی و بهداشت شغلی را اجرا نموده‌اند.

در دهه اخیر توجه به  تهیه ، تدوین و اجرای سیستم کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست توسط سازمان‌ها رو به افزایش است. و سازمان‌های بزرگ در زمینه ذخیره سازی گاز در مخزن زیر زمینی این سیستم را تدوین و اجرا می‌نمایند.

در راستای اجرای سیستم کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست، معمولاَ سازمان‌ها استانداردهای ایزو 9001 چاپ  سال 2000 ، استاندارد. ایمنی و بهداشت شغلی و استاندارد ایزو14001 را اجرا می‌نمایند.

استاندارد ایزو 9001 چاپ سال 2000، نیازمندی‌های یک سیستم مدیریت کیفیت است که به منظور توانمند‌کردن سازمان در فراهم نمودن محصولات طبق اهداف سازمان، نیازمندی‌های مشتری، قوانین مرتبط جهت رضایت بیشتر مشتری تهیه و تدوین شده است.

استاندارد ایمنی  و بهداشت حرفه‌ای، نیازمندی‌های یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می‌باشد که به منظور ایجاد شرایط و عواملی که بر سلامت و بهداشت کارکنان و کارگران موقت سازمان، تامین کنندگان،  شرکاء،  بازدیدکنندگان و سایر افراد در محل کار اثر می‌گذارد، تهیه و تدوین شده است.

استاندارد ایزو  14001  نیازمندی‌های یک سیستم مدیریت زیست محیطی می‌باشد که به منظور جلوگیری از آلودگی به محیط زیست که شامل هوا، آب، خاک، منابع زیرزمینی، جانوران و انسان می‌باشد، تهیه و تدوین شده است.

در خاتمه، سیستم کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست، نیازمندی‌های یک سیستم کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست است که به منظور توانمند کردن سازمان جهت مسرور نمودن مشتریان، ایجاد شرایط مناسب ایمنی ، بهداشت،   ومحیط زیست برای کلیه کارکنان سازمان، تامین کنندگان، شرکاء و بازدیدکنندگان بطور سیستماتیک تهیه و تدوین شده است.

 

 

سیستم کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست (QHSE)  

 

این سیستم در راستای هدایت فعالیت‌های سازمان با در نظر گیری کیفیت محصول و خدمت، بهداشت و ایمنی مشتریان ، کارکنان، پیمانکاران وحفظ محیط زیست تهیه و تدوین شده‌ است.

 

نیازمندیهای سیستم QHSE شامل هشت بخش به شرح زیر می‌باشد:

 

بخش اول: تعهد و رهبری

                                                                    COMMITMENT AND LEADRSHIP

      بخش دوم: خط‌مشی‌ها و اهداف                                          

                                                                             POLICIES AND OBJENTIVES                  

بخش سوم: سازمان و منابع       

                                                               ORGANIZATION AND RESOURCES

     بخش چهارم: مدیریت پیمانکار و تامین کننده

                                            CONTRACTOR AND SUPPLIER MANAGEMENT

    بخش پنجم: مدیریت ریسک

                                                                                                                                          RISK MANAGEMENT

بخش ششم: طراحی و برنامه‌ریزی

                                                                                       DESIGN AND PLANNING    

بخش هفتم: استقرار و پایش

                                                    IMPLEMENTATION AND MONITORING                    

بخش هشتم: ارزیایی و بهبود مستمر      

                            ASSESSMENT AND CONTINUOUS IMPROVEMENT

 

      سازمان‌ها برای آنکه بتوانند سیستم QHSE را اجرا نمایند، باید کلیه نیازمندیهای آنرا رعایت نمایند.

فواید سیستم کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 

فواید اجرای سیستم کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست به شرح زیر می‌باشد:

 

v      افزایش سود بالقوه که  از بهبود در اثر بخشی فرآیند و هزینه‌های پائین‌تر عملیات پدید می‌آید.

v      کاهش در زمان توقف

v      ارتقاء توانایی داخلی سازمان در ارزیابی عملکرد کارکنان ، شناسایی و حل مشکلات و ارائه برنامه‌ای برای بهبود

v      بهبود در روحیه کارکنان

v      بهبود در روابط عمومی

 

 

بخش اول : تعهد و رهبری  COMMITMENT AND LEADERSHIP

                       

مدیریت ارشد سازمان باید سیستم QHSE ‌ را با رهبری و تعهدی توانمند با مشارکت کلیه کارکنان ایجاد و منابع مورد نیاز را در راستای اجرای اهداف این سیستم  در اختیار کارکنان قرار می‌دهد.

تعهد و رهبری شامل موارد زیر می‌باشد:

 

1- تعهد     COMMITEMENT                                                                                 

  مدیران باید تعهدشان را در اجرای سیستم   QHSE   در سراسر سازمان تعیین و منابع مورد نیاز را جهت اجرا  و نگهداری این سیستم QHSE ‌ فراهم می‌نمایند.

2-      رهبری   LEADRSHIP                                                                                        

 مدیران با رهبری مقتدرانه و توانمند و مشارکت فعال کارکنان را جهت اجرای سیستم QHSE، پذیرفته و اطمینان می‌دهند که کلیه کارکنان مبانی سیستم QHSE ‌ را درک و در اجرای این سیستم مشارکت دارنند.

 

بخش دوم:  خط‌مشی‌ها و اهداف POLICIES AND OBJECTIVES                                

 

خط‌مشی‌ها و اهداف سازمان باید در کلیه سطوح تهیه، تدوین، اجرا و نگهداری می‌گردد.

خط‌مشی و اهداف شامل موارد زیر می‌باشد:

1-        خط‌مشی‌ها                                                                                         POLICIES

سازمان مسئول تهیه، ،تدوین، اجرا و بازنگری خط‌مشی‌ ها می‌باشند و اطمینان می‌دهند که این خط‌مشی‌ها توسط کارکنان درک شده است.

2-        اهداف  OBJECTIVES                                                                                                                     

  مدیران باید اهداف سازمان را شناسایی و تعیین می‌نماید این اهداف باید به اطلاع کلیه مشتریان، کارکنان، پیمانکاران رسانده و برنامه‌های ممیزی نیز جهت عملکرد سیستم QHSE در قبال اهداف تعیین شده، ارائه گردد.

   

     بخش سوم:  سازمان و منابع ORGANIZATION AND RESOURCES                                

 

مسئولیت‌های سازمانی باید تعیین و منابع مورد نیاز جهت نائل شدن به اهداف سیستم QHSE فراهم شود.

سازمان و منابع شامل موارد زیر می‌باشد:

 

1- مسئولیت‌های سازمانی                        ORGANIZATIONAl  RESPONSIBILITIES        

مدیران مسئول اجرای سیستم QHSE می‌باشند و کلیه کارکنان نیز موظف هستند این سیستم را اجرا نمایند. این مدیران اطمینان می‌دهند که کلیه کارکنان دارای شرح وظایف می‌باشند و آگاهی کامل نسبت به شرح وظایف محوله را دارنند.

 

 

2ـ ساختار سازمان  ORGANIZATIONAL STRUCTURE                                                                                  

سازمان ساختار سازمان را باید تهیه و تدوین ‌نماید.

3- آموزش صلاحیت TRAINING AND COMPETENCE                                                                                                   

برنامه‌های تعلیم و آموزش باید  به منظور اطمینان از  صلاحیت کارکنان  تهیه، تدوین و اجرا می‌گردد، و صلاحیت کلیه کارکنان مورد ممیزی قرار می‌گیرد وکارکنان تائید شده در فهرست اسامی افراد تائیده شده قرار می‌گیرند و سوابق آموزشی کارکنان  ثبت و نگهداری می‌شود.

4-  مدیریت اطلاعات INFORMATION MANAGEMENT                                        

فرآیند‌های باز خور اطلاعات باید در سازمان ایجاد گردد وارتباط موثر و دوطرفه مانند ارتباط با مشتریان و پیمانکاران باید انجام گیرد.

 در راستای اجرای مدیریت اطلاعات موارد زیر باید انجام ‌شود:

v      تهیه فرآیند مدیریت اطلاعات به منظور اطمینان از آنکه اطلاعات بروز و معتبر است.

v      ارتباط بر قرار شدن ما بین خط‌مشی‌ها/ استانداردها و روش‌های اجرایی خط‌مشی‌ها، استانداردها و روش‌های اجرایی

v      ایجاد مدارک که ارتباط منطقی ما بین مشتری و پیمانکاران را نشان دهد.

   5- استاندارد‌ها STANDARDS                                                                                

              شناسایی و تهیه استانداردها مربوط به سیستم QHSE

 

 بخش چهارم:  مدیریت پیمانکار و تامین کننده

CONTRACTOR AND SUPPLIER MANAGEMENT                                              

  

تامین کننده‌گان و پیمانکاران باید اطمینان دهند که محصولات و خدمات بر اساس استاندارد‌ها و       الزامات ملی و بین‌المللی و قوانین سیستم QSHE باشد.

مدیریت و پیمانکار و تامین کننده شامل موارد زیر می‌باشد:

 

1-       ارزیابی/ صلاحیت و انتخاب پیمانکار

EVALUATION, QUALIFICATION AND SELECTION                                   

 

کلیه تامین کنندگان و پیمانکاران باید بر اساس کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست انتخاب ‌شوند.

 

2- مدیریت    MANAGEMENT                                                                                

 

تامین کنندگان و پیمانکاران باید اطمینان دهند که عملکرد سیستم QHSE مطابق با الزامات قرداد می‌باشد.

 

  

3-  عملکرد پیمانکار                                            CONTRACTOR PERFORMANCE

 

روش اجرایی  پایش عملکرد پیمانکار در زمینه سیستم QHSE باید تهیه و اجرا ‌گردد.