شاخصهای کلیدی عملکرد HSE

برگرفته از گزارش API

شاخصهای کلیدی عملکرد - بخش اول

شاخصهای کلیدی عملکرد - بخش دوم