ایمنی صنعتی دستورالعمل ایمنی جوشکاری و برشکاری

 

مهندس عبدالحمید تاجور

 

دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای 1-هدف :    هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح چگونگی رعایت مسائل ایمنی جوشکاری در واحدهای مختلف می باشد ،

 

2- دامنه کاربرد :

 

   دامنه کاربرد این دستورالمل شامل کلیه پرسنل جوشکار وبرشکار. کارخانه  می باشد ، 

 

3- مسئولیتها  :

 

 3-1   مسئولیت تهیه وبرقراری این دستورالعمل به عهده سرپرست واحد ایمنی می باشد.

 

 3-2   مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده کلیه پرسنل جوشکار وبرشکار واحدهای.................... می باشد ،

4-     تشریح فعا لیت :

1- در مجاورت مواد قابل اشتعال و انفجار یا در مکانهایی که گرد و غبار و بخارات یا گازهای قابل انفجار و اشتعال وجود دارد نباید فعالیت جوشکاری و برشکاری انجام شود .