جداول حدود مجاز مواجهه شاغلین با عوامل زیان اور در محیط های شغلی مصوب 1391

جداول حدود مجاز مواجهه شاغلین با عوامل زیان اور در محیط های شغلی مصوب 1391

کتابچه الکترونیک حاوی جداول حدود مجاز مواجهه شاغلین با عوامل زیان اور در محیط های شغلی مصوب 1391 وزیر بهداشت درمان وآموزش پزشکی منتشر شد. ویرایش قبلی حدود مجاز مواجهه شغلی مربوط به سال 1382 بود.

برای دریافت این دستور العمل اینجا کلیک کنید

/ 0 نظر / 153 بازدید