آموزش ایمنی ۲

این چک لیست راهنمائی هایی برای بهبود در روشهای تدریس فراهم می کند . یک آموزگار خوب بایستی بتواند حداقل به ١٨ سؤال پاسخ مثبت بدهد .  کمتر از ١۵ پاسخ مثبت ممکن است زیر میانگین باشد .

آیا شما کلاستان را برای تهویه ، نور ، نظم و ترتیب نشسستن بررسی می کنید ؟

بله

خیر

آیا شما طرح درسی فراهم می کنید ؟

 

 

آیا از وسائل ارتباطی کمکی در حدّ امکان استفاده می کنید ؟

 

 

آیا تمامی فیلمها و اسلایدها را قبل از نمایش بررسی می کنید ؟

 

 

آیا از نتایج آزمون برای یافتن نقاط ضعف تدریس استفاده می کنید ؟

 

 

آیا انواع مختلف ارائه را مطابق مواد آموزشی استفاده می کنید ؟

 

 

آیا شما روی موضوع مکث یا توقف می کنید ( پراکنده گویی نکنید ) ؟

 

 

آیا در هر درس مواد را پوشش می دهید ؟

 

 

آیا تلاش می کنید دانش آموزانتان را بشناسید و نامشان را یاد بگیرید ؟

 

 

آیا شما در هر کلاس جدید خودتان را معرّفی می کنید ؟

 

 

آیا موضوعات راواضح بیان می کنید ؟

 

 

آیا هر درس را خلاصه می کنید ؟

 

 

آیا هر موضوع جدید را معرفی نمود و در مورد اهمّیتش توضیح میدهید ؟

 

 

آیا از توهین و تحقیر در کلاس اجتناب می کنید ؟

 

 

آیا کلاس را سر وقت شروع و سر وقت خاتمه می دهید ؟

 

 

آیا تمامی تجهیزات را حاضر و در وقت کلاسی دقّت می کنید ؟

 

 

آیا شما در کلاس صحبت میکنید و از کارهایی از قبیل خیره شدن به کف ،قدم زدن،بازی با گچ اجتناب میکنید؟

 

 

آیا شما محل جلسه را منظم نگهداری میکنید ؟

 

 

آیا از کلماتی که فهمشان برای کلاس ساده است استفاده می کنید ؟

 

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید