جملات مثبت

قلبهای زیادی هستند که خودشون رو در همگان گم میکنند

اما، نجیبترین قلبها تنها به یگانه بسنده میکنند.

 

خود خواهی راه ها را مسدود و خیرو خوشی را دور می کند، حال آن که هر اندیشه مهر آمیز عاری از خود خواهی نطفه موفقیت را در خود می پروراند.

 

هر چه بیشتر نفرت بورزید بر دوام نفرت خود افزوده اید و در ذهن خود شیاری از نفرت حک می کنید که خود را در حالت دائمی چهرتان نشان خواهد داد.

تنها کسی که باید عوض شود خودتانید، خودتان که عوض شدید همه اوضاع و شرایط پیرامونتان نیز عوض می شوند، مردم نیز تغییر می کنند.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید