موسسه آموزش عالی کار

کارهای کلاسی

١- مهندسی ایمنی

 

گروه 1 : http://www.4shared.com/file/67903657/8016560e/1_online.html

 2 : http://www.4shared.com/file/67903727/ce95aafe/2_online.html

 3:  http://www.4shared.com/file/67903839/3b6af185/3_online.html

 4- http://www.4shared.com/file/67903929/23b3aaf3/4_online.html

 5-: http://www.4shared.com/file/67903990/b99bcb9c/5_online.html

 6: http://www.4shared.com/file/67904047/572344/6_online.html

 7: http://www.4shared.com/file/67904184/342957c5/7_online.html

 8: http://www.4shared.com/file/67904275/c6f0c5c5/8_online.html

 9: http://www.4shared.com/file/67904429/b6bc0119/9_online.html

 10:http://www.4shared.com/file/67904476/5b74e8cd/10_online.html

 11: http://www.4shared.com/file/67904539/ae655a6f/11_online.html

 ۱2:http://www.4shared.com/file/67904560/aace168e/12_online.html

 13:http://www.4shared.com/file/67904581/434a0b96/13_online.html

 14:http://www.4shared.com/file/67904599/548ab2e5/14_online.html

 ۱۵:http://www.4shared.com/file/69706174/738d99ac/15-300080436439.html

۱۶: http://www.4shared.com/file/69706334/146588c6/16-300080436439.html

٣-اصول مدیریت ایمنی

ارگونومی – کارشناسی

 

گروه 1 : http://www.4shared.com/file/67904703/661934dc/1_online.html

    2: http://www.4shared.com/file/67904722/232866c8/2_online.html

 3: http://www.4shared.com/file/67904759/fbbb2987/3_online.html

 4:http://www.4shared.com/file/67904775/c03b072e/4_online.html

 5:http://www.4shared.com/file/67904796/c7b17b1a/5_online.html

 6: http://www.4shared.com/file/67904819/948babbe/6_online.html

 7: http://www.4shared.com/file/67904861/d511b54b/7_online.html

 8: http://www.4shared.com/file/67904905/85e4bce3/8_online.html

 9:http://www.4shared.com/file/67904934/d9cedfb6/9_online.html

 10:http://www.4shared.com/file/67904978/b4145699/10_online.html

 12: http://www.4shared.com/file/67905003/dbea453c/12_online.html

۱۳- http://www.4shared.com/file/52798661/7ef40cbc/sdarticle1453.html

۱۳-http://www.4shared.com/file/53065588/50a553cf/sdarticle1515.html

/ 0 نظر / 2 بازدید