میزان استرس شما در محیط کار چقدر است؟

میزان استرس شما در محیط کار چقدر است؟

استرس نوعی حالت درونی است که، می تواند زمینه ساز بیماری های گوناگونی باشد. استرس می تواند یک سازمان و کارمندان آن را تحت تأثیر قرار دهد.اولین مشکل ، غلبه بر استرس و تشـخیص وجود آن است. تشـخیص این که اسـترس یک مشـکل است، گامی حیاتی به ســوی کاهــش آن است. شـــما می توانید  با پاسخ دادن به جملات زیر نزدیکترین گزینه به تجربه خود را علامت بزنید و تا حدودی به میزان استرس خود پی ببرید.?>?>?>

 تست استرس(کلیک کنید)

/ 0 نظر / 4 بازدید