انواع مدلهای نرم افزاری پخش گازهای متراکم

مدل DEGADIS
   این مدل رهایش مواد گازی سنگین تر از هوا در محیط اتمسفری را شبیه سازی می کند . این مدل تاثیر ارتفاع محل رهایش و نیز تاثیر سطح زمین و پراکندگی مواد در مواردی که رهایش در نزدیکی سطح زمین رخ می‌دهد را در مدل سازی  در نظر می گیرد . از معایب این مدل این است که فقط رهایش مواد در جهت عمود از منبع نشتی را مدلسازی می کند و همان گونه که گفته شد تنها برای مدلسازی رهایش مواد سنگینتر از هوا ارائه شده است و نیز برای مدلسازی مخلوطی از مواد مناسب نیست و در مواردی که ارتفاع ناهمواری های سطح زمین افزایش می یابد دقت کافی ندارد . این مدل برای رهایش دائمی مواد در محیط به صورت گازی شکل است و در نتیجه محاسبات مربوط به تبخیر از سطح حوضچه های مایع ونیز رهایش ناگهانی مواد را انجام نمی دهد.
 مدل SLAB
    این مدل رهایش مدل سبک تر یا سنگین تر ارز هوا در محیط اتمسفری را شبیه سازی می کند . در این مدل پروفایل غلظت در جهت عمود بر باد در نظر گرفته نمی شود یا به عبارت دیگر پروفایل غلظت به صورت یک بعدی و با حل معادلات موازنه جرم ، انرژی و مومنتوم و در جهت باد محاسبه می گردد. این مدل هم برای رهایش مداوم و هم رهایش ناگهانی قابل استفاده است و محاسبات مربوط به تبخیر از سطح حوضچه های مایع را نیز انجام می دهد و قادر به محاسبات رهایش مواد در ارتفاعات مختلف و در جهت عمودی و افقی می باشد . مدل SLAB قادر به محاسبه نرخ رهایش مواد از منبع نشتی نیست و سرعت خروج مواد از منبع به عنوان یکی از پارامتر های ورودی در نظر گرفته می شود .
 مدل HGSYSTEM
    HGSYSTEM مجموعه ای از برنامه های کامپیوتری است که برای شبیه سازی رهایش ناگهانی یا مداول مواد سنگین تر یا سبک تر از هوا در محیط اتمسفری به کار می رود . این مدت قادر به انجام محاسبات مربوط به رهایش مخروطی از مواد نیز می باشد. مدل سازی مربوط به تبخیر از حوضچه های مایع نیز جزو محاسبات این مدل می باشد . از معایب این مدل، عدم داشتن دقت مناسب در تخمین پروفایل غلظت مواد در مواردی است که جو پایدار و سرعت باد پایین می باشد. همچنین پروفایل غلظت در مواردی که سرعت اولیه رهایش مواد کم است ، دقت خوبی ندارد.
مدل ALOHA
    این مدل به منظور مدل سازی رهایش مداوم و یا ناگهانی مواد سبک تر یا سنگین تر از هوا، برای طیف وسیعی از مواد خالص و مخلوط به کار می رود . محاسبات مربوط به رهایش مواد در حالت مایع و تبخیر از سطح حوضچه های مایع نیز در این مدل گنجانده شده است . دقت نتایج این مدل در مواردی که پایداری جو زیاد یا سرعت باد خیلی کم است، پایین می باشد و نتایج در فواصل نزدیک به منبع نشتی ، عدم قطعیت بالایی دارد.
مدل PHAST
    این مدل یکی از بهترین مدلهای ارائه شده برای مدل سازی پخش مواد در محیط می باشد. این مدل طیف وسیعی از مواد خالص سبک تر یا سنگین تر از هوا را در بر می گیرد و توانایی مدل سازی مخروطی از مواد را نیز دارا است و شامل رهایش ناگهانی ، دائمی و تبخیر از سطح حوضچه ها می باشد. ارتفاع رهایش و متوسط ناهمواری های سطح زمین در این مدل در نظر گرفته می شود . همانگونه که نشان داده خواهد شد دقت این مدل نسبت به سایر مدل های گفته شده بیشتر می باشد.

/ 0 نظر / 33 بازدید