کوتاه و جذاب

این سه میم را از همواره دنبال کن:
* محبت و احترام به خود را
* محبت به همگان را
* مسؤولیت
پذیری در برابر کارهایی که کردهای.


4به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه میجویی، گاه اقبالی بزرگ است.

 

اگر میخواهی قواعد بازی را عوض کنی، نخست قواعد را فرابگیر.

 

به خاطر یک مشاجرهی کوچک، ارتباطی بزرگ را از دست نده.

 

وقتی دانستی که خطایی مرتکب شدهای، گامهایی را پیاپی برای جبران آن خطا بردار.

/ 0 نظر / 8 بازدید