برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی(MSDS)

برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی

 

Material Safety Data Sheet

 

کلیات:    مراجع ذیصلاح بایستی معیارهایی را برای آماده سازی برگه های ایمنی شیمیایی مخاطره آمیز آماده سازد بطوریکه کلیه اطلاعات اساسی را پوشش دهد معیارهای موجود در آماده سازی برگه ایمنی مواد شیمیایی که توسط مراجع ذیصلاح بین المللی تنظیم شده بایستی تبعیت و اجرا گردد.        عرضه کنندگان مواد شیمیایی باید  MSDSماده مورد عرضه را در اختیار مصرف کننده قرار دهد.        کارگران حق دارند اطلاعات ایمنی ماده ای را که با آن کار می کنند بدانند و MSDS  باید به زبان قابل فهم در اختیار کارگر قرار گیرد.

فراهم نمودن اطلاعات:

 

     عرضه کننده مواد شیمیایی باید فرد واجد شرایطی را که دارای اطلاعات پایه در خصوص مواد شیمیایی مخاطره آمیز باشد برای تهیه MSDS بکار گیرد. اطلاعات باید به زبان رسمی کشور درخواست کننده ماده ئ یا زبانی که کتباً مورد توافق قرار گرفته ارسال شود.         مدیران بر اساس MSDS بر نحوه صحیح کار و نگهداری و ... نظارت کنند.          بدون وجود MSDS نباید هیچ ماده مخاطره آمیزی مورد استفاده قرار گیرد.          مدیران باید MSDS تمام مواد خطرناک را در دسترس کارگران قرار دهد.محتوای اطلاعات:

     برگه های مربوط به ایمنی مواد شیمیایی باید اطلاعات لازم را در خصوص تشخیص مواد شیمیایی ،عرضه کننده آن،طبقه بندی ،مخاطرات ،احتیاط های ایمنی و روشهای اورژانسی مربوطه در اختیار قرار دهند

 

     اطلاعات مورد لزوم در این زمینه باید مراجع ذیصلاح برای مدیران طرف قرارداد ارسال شود و یا این کار توسط مراجع ذیصلاح صورت گیرد.

 

جزئیات اطلاعات مورد نیاز در این زمینه به  شرح ذیل می باشد:

 1. شناسایی (تشخیص هویت ) شرکت تولید کننده ماده شیمیایی

   

نام ماده شیمیایی بایستی  همان نامی باشد که در روی برچسب ماده شیمیایی مخاطره آمیز بکار رفته که این نام ممکن است نام شیمیایی مرسوم یا نام تجارتی ماده باشد که به طور گسترده به کار برده می شود.عنوان نامهای اضافی در صورتیکه به تشخیص کمک کند ، لازم است.                                                                 نام کامل، آدرس و شماره تلفن فروشنده بایستی جهت تماس  در مورد حوادث اضطراری  یک شماره تلفن  اضطراری داده شود. این شماره ممکن است شماره تلفن خود کمپانی ویا فرد مشاور باشد که بتوان در هر زمانی با آن تماس برقرار نمود.

 

2)      اطلاعات مربوط به اجزاء تشکیل دهنده محصول     اطلاعات موجود باید به مدیران این امکان را بدهد که مخاطرات توام با مواد شیمیایی معین را  تشخیص دهند تا حدی که بتوانند یک مخاطره را ارزیابی نمایند ، همچنانکه در بخش 6.2(روشهای ارزیابی مخاطره )آن دستورالعمل آمده است .  طبیعتاً بایستی شرح تفصیلی کلیه اجزاء ترکیب شیمیایی بیان شود اما در صورتیکه ارزیابی مخاطرات به روش صحیحی صورت گیرد این اقدام ممکن است ضرورتی نداشته باشد. موارد زیر بجز در جایی که نام  یا غلظت اجزاء مخلوط جزو اطلاعات محرمانه است باید تامین گردد در صورت محرمانه بودن بایستی بر طبق بخش 6.2 عمل شود

 

1- توضیحی از اجزاء اصلی ، شامل ماهیت شیمیایی آنها.

 

2- نوع غلظت اجزائی از ترکیب که از جهت ایمنی و بهداشت  مخاطره آمیز می باشند

 

3- نوع وغلظتی  از اجزاء  ترکیب آن جزء در این غلظت و یا غلظت بیش از آن در فهرست تایید شده توسط مراجع ذیصلاح یا افراد سرشناس از جنبه ایمنی و بهداشت به عنوان مواد شیمیایی مخاطره آمیز طبقه بندی شده  و یا اینکه غلظت های  بیش از آن منع گردیده است.3)      تشخیص مخاطرات

     مهمترین مخاطرات شیمیایی ، شامل مهمترین مخاطرات محیطی ، فیزیکی و بهداشتی باید به صورت خوانا  و خلاصه به صورت یک روش اورژانسی بیان می شود. اطلاعات باید با برچسب  تعیین شده برای آن ماده هماهنگی  داشته باشد.

 

4)      اقدامات کمکهای اولیه و خود یاری بایستی به دقت توضیح داده شود.                                        

موقعیتهای  که توجهات  فوری پزشکی را نیاز دارد  بایستی توضیح داده شود و ضرورت اقدامات بیان گردد. در صورت لزوم نظم و ترتیب مخصوص  برای درمان فوری و اختصاصی باید تاکید گردد.

 

5)      اقدامات مربوط به اطفاء حریق      تمهیدات مربوط به اطفاء حریق شامل موارد مختلفی است برای مثال:

 

         عوامل خاموش کننده مناسب

 

         عوامل خاموش کننده ای که به دلیل ایمنی  نباید آنها را به کار برد.

 

         وسایل حفاظتی اختصاصی  جهت مأموران اطفاء حریق      همچنین بایستی در خصوص  خواص مواد شیمیایی مورد آتش سوزی و مخاطرات مربوط به مواجهه اختصاصی با آنچه در اثر احتراق تولید میشود و همچنین در خصوص احتیاط های ضروری مربوطه اطلاعات لازم تهیه گردد.

6)      اقدامات لازم برای انتشار اتفاقی مواد شیمیایی

 

      بایستی در خصوص اقداماتی که منجر به انتشار اتفاقی مواد شیمیایی می شوند اطلاعات لازم تهیه گردد. این اطلاعات بایستی شامل موارد زیر باشد.

 

 1. احتیاط های ایمنی وبهداشتی ،حذف منابع ایجاد جرقه ، تدبیر تهویه کافی ، تدبیر وسایل حفاظتی فردی  مناسب.

   

 2. اطلاعات محیطی : حفاظت کردن از نشست اتفاقی مواد شیمیایی ، نیاز به سرویس های اضطراری اعلام خطر ، واحیاناً نیاز به دسترسی فوری برای اعلام خطر در جاییکه مخاطره قریب  الوقوع می باشد.

   

 3. روشهای ایمنی ونظافت : استفاده از مواد جاذب مناسب ، اجتناب از تولید گازها و فیوم ها از طریق آب و یا رقیق کننده های دیگر ، استفاده از عوامل خنثی کننده مناسب .

   

 4. آگاهی ها : توصیه های لازم در خصوص اقدامات مخاطره آمیزی که بطور علمی  قابل پیش بینی  می باشند.

   

7)      کاربرد مواد  و ذخیره آنها       باید در خصوص شرایطی که توسط عرضه کننده مواد به منظور ذخیره و کاربرد ایمن مواد توصیه شده اطلاعات لازم را بدست آورد که این شرایط شامل موارد زیر می باشد:

 

 1. طراحی  و تعیین مکانها  یا مخازن ذخیره مواد

   

 2. جداسازی از محلهای کار و ساختمانهای اداری

   

 3.  ناسازگاری با مواد

   

 4. شرایط ذخیره ، بطور مثال درجه حرارت و رطوبت  و دور بودن از تابش مستقیم خورشید.

   

 5. نظم و ترتیب  ویژه ای  که از ایجاد فضای راکد اجتناب شود.

   

8)      کنترل های مواجهه یا مواد شیمیایی یا حفاظت فردی       باید در خصوص وسایل حفاظت فردی که در حین کار با مواد شیمیایی  مورد استفاده  واقع می شوند و همچنین در خصوص نوع وسایلی که  حفاظت مناسب  لازم را تأمین می نماید اطلاعات لازم فراهم شود. بایستی  یادآور شد در مواردیکه لازم باشد کنترلهای اولیه از طریق طراحی و نصب تجهیزات  مربوطه و دیگر اقدامات مهندسی فراهم شده و همچنین در خصوص اقدامات لازم برای مواجهه حداقل کارگران با مواد شیمیایی بایستی اطلاعات لازم فراهم شود.

 

      فاکتورهای کنترل اختصاصی همانند حدود مواجهه  یا استانداردهای بیولوژیکی  بایستی همراه با روشهای  نظارت  توصیه شده اعمال شود.9)      خواص فیزیکی و شیمیایی      بایستی  نسبت به خواص ظاهری ماده شیمیایی شرح مختصری داده شود،اینکه آیا آن ماده جامد، مایع و یا گاز بوده و یا رنگ و بوی آن چیست .و ویژگی ها و خواص مشخص ماده در صورتیکه که شناخته شده باشد مخصوصاً ماهیت تست شنوند گی آن در هر مورد باید بیان شود.تست های مورد نظر بایستی مطابق با قوانین و معیارهای ملی رایج در منطقه کار مدیر یا کارفرما صورت گرفته وتر نبود قوانین یا معیارهای ملی ، معیارهای تست شنوند گی کشور صادر کننده کالا بایستی به عنوان اصول راهنما مدنظر واقع شود. محتوای اطلاعات فراهم شده بایستی با روش کاربرد مواد شیمیایی تناسب داشته باشد.    مثالهایی از دادهای مفید دیگر شامل موارد زیر می باشد.          ویسکوزیته یا روان روی           نقطه انجماد /حدود انجماد           نقطه جوش /حدود جوش         نقطه ذوب /حدود ذوب

 

         درجه حرارت خوذ اشتعالی

 

         خواص انفجاری

 

         خواص اکسیداسیون

 

         فشار بخار

 

         وزن ملکولی

 

         دانسیته یا وزن مخصوص

         P.H  قابلیت انحلال

 

          ضریب تفکیک(آب/ -n اکتان(

 

         پارامترهایی همانند دانسیته بخار قابلیت اختلاط یا نفوذ ، میزان تبخیر و هدایت.10) پایداری و قابلیت واکنش     بایستی احتمال واکنش مخاطره آمیز در شرایط معین بیان شود. شرایط قابل اجتناب باید ذکر گردد. برای مثال:

 

/ 11 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دانشجو

اگه میشه یه سایت که بتونم مقاله های لاتین در مورد مواد شیمیایی پیدا کنم معرفی کنید

شیرازی

سلام ممنون از شما من شنیده ام که در اروپا چند سالی است که استفاده از ام دی اف ممنوع شده و اینکه چند نوع ام دی اف داریم و سالمترین آن ساخت آلمان است و متاسفانه خیلی از مواردی که ما در بازار م یبینیم درجه پایین است که تصاعد فرمالدئیدشان زیاد است اگر ممکن است درباره خطرات لامپ های هالوژن یا ال ای دی هم بنویسید ممنون

شیرازی

سلام ممنون از شما من شنیده ام که در اروپا چند سالی است که استفاده از ام دی اف ممنوع شده و اینکه چند نوع ام دی اف داریم و سالمترین آن ساخت آلمان است و متاسفانه خیلی از مواردی که ما در بازار م یبینیم درجه پایین است که تصاعد فرمالدئیدشان زیاد است اگر ممکن است درباره خطرات لامپ های هالوژن یا ال ای دی هم بنویسید ممنون

محسن

ضمن تشکر از شما.مواد موئثره دارویی مثل اسیکلوویر یا امی تریژتیلین یا نورتریژتیلین یا سله کاکسیب یا کاربامازژین و.....را در صورت ممکن بصورت خلاصه فارسی در سایتتان بگذارید یا به این جانب ای میل کنید

مهرشاد

استادیک سری فوق روان کننده وکاهنده شدیدآب بتن درکارهای بتن ریزی بخصوص درتونل هااستفاده می شودبرچسبی هم که روی ظرف آنهاست اطلاعاتی دربارهmsdsانهانداده فقط این عبارت نوشته Fluid ME 480.]چطورmsdsآن رابدست بیارم توی اینترنت هم ازلحاظHSE چیزی نبود.ممنون.

مهرشاد

استادبابت راهنمایی خیلی ممنون.مشکل کاراینه که سرکارمون خودمهندسین هم فقط باروان کننده اسم گذاری کردن.مشکلی نیست میرم ازدفترفنی آخرش اسم علمیش روگیرمیارم.ممنون

مهرشاد

استادبابت این همه لطف واقعاهیچی نمیتونم بگم که جبران کنم.تشکر.

باقری

با تشکر از شما جناب مهندس .لطفاً ام اس دی اس پتاس - لاتکس طبیعی - اسید کرمیک رو میخوام .ممنون میشم اگه لطف بفرمایید . کارشناس حرفه ای

برخورداری

با سلام و خسته نباشیداستاد در رابطه با نام جدید ام اس دی اس در اوشا مطلبی وجود نداشت در گوگل و سایر سایتها

احمد

دمت گرررررم کاری ما رو حل کردی خدا کارتو حل کنه یا علی