نرم افزار اندروید حمل دستی بار

نرم افزار اندروید حمل دستی بار


مطالب این نرم افزار برگرفته از «آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار» می باشد، و موارد مطرح شده در آن در کلیه ی کارگاههای مشمول ماده 85 قانون کار که نیروی شاغل به نوعی با حمل دستی بار سر و کار دارد قابل اجراست.
هدف از طراحی این نرم افزار سهولت در دسترسی و آشنایی بیشتر مهندسین بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی با تعاریف و قوانین حمل دستی بار در راستای محافظت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور، پیشگیری و کاهش آسیب های شغلی و ارتقاء سطح بهره وری در کلیه کارگاهها می باشد.
لازم به ذکر است که آیین نامه حمل دستی بار مشتمل بر 3 فصل و 17 ماده و 5 تبصره، به اسـتـناد مواد 85 و 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 2 بهمن ماه سال 1389 به تصویب وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده است.

تهیه و طراح: سید مجتبی حسینی

منابع: 
(1) آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار - مرکز سلامت محیط و کار
(2) http://www.orosha.org/
(3) http://www2.worksafebc.com
(4) http://health-safety.mihanblog.com/

 

لینک دانلود از بازار 

/ 0 نظر / 472 بازدید