ارزیابی ایستگاههای کاردفتری بوسیله RULA

به نام خدا

عنوان طرح :

ارزیابی ایستگاههای کاردفتری ازجنبه مخاطرات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی

به روش RULA و بیان ارتباط آنها با علائم ناخوشی درکارکنان مربوطه

در یکی از ادارات استان هرمزگان در سال 1385

مجری :

نیلوفر احمدی – کارشناس بهداشت حرفه ای

هدف :

کشف ریسک فاکتورهای عوارض اسکلتی – عضلانی در مشاغل دفتری وارتباط آنها با علائم و دردهای اسکلتی – عضلانییافته شدهطی معاینات ادواری

مقدمه :

تحقیقات مختلفی که تا کنون در خصوص وضعیت سلامتیکارکنان مشاغل دفتری در دنیا صورت گرفته نشان داده کهکار طولانی مدت بویژه در کنار کار با کامپیوتر اختلالاتی در وضع سلامتی انسان ایجاد میکند کهعمده ترین آنها به شرح زیر میباشند :

1-انواع دردهای عضلانی4- گردن درد7- استرس روحی

2-انواع دردهای مفصلی5- سردرد8- سندرم تونل کارپال ( درتایپیست ها )

3-کمردرد6- مشکلات بینایی

همچنین در تحقیقات بعمل آمده از مشاغل نشسته ( اداری ) توسط یک مرکز تحقیقاتی در ایران از 2000 مورد بیماری در طول یکسال 1/11 درصد شکایتهای فیزیکی ناشی از کار به شرح زیر بوده :

1-گرفتگی و دردهای عضلانی 5/41

2-سردرد و درد ناحیه گردن 19 درصد

3-درد ساق پا 18 درصد

4-کمردرد 15 درصد

5-درد در نواحی مختلف دست 5 درصد

خلاصه روش کار :

1-استفاده از روش RULA جهت ارزیابی خطر بروز آسیبهای اسکلتی – عضلانی در اندامهای فوقانی در کارهای دفتری

2-استفاده ازنتایج معاینات ادواری و همچنین ارزیابی شکایات احتمالی افراد از وضع سلامتی و یافته های پزشکیمرتبط با کارثبت شده در پرونده معاینات ادواری در کارکنان مورد نظر

3-بیان ارتباط بین علائم ناخوشی و شکایت از وضع سلامتی و یافته های پزشکی درخصوص هر نفرو ریسک فاکتورهای موجود در همان ایستگاه کاری بصورت جداگانه

4-شماره گذاری و اولویت بندی ایستگاههابه منظور اصلاح شرایط با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی به روش RULA

5-شماره گذاری و اولویت بندی ایستگاههابه منظور اصلاح شرایط با توجه به نتایج حاصل معاینات ادواری و شکایات افراد از وضع سلامتی

6-ارائه پیشنهاد در جهت اصلاح شرایط کار با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی و معاینات پزشکی و شکایات افراد از وضع سلامتی

7-کلیه محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار EXCEL – 20003 انجام شده است.

این نکته نیز مد نظر است که بخش مهمی از بهبود شرایط کار مربوط به آموزش کاربردی و مداوم اصول درست نشستن به کارکنان و انجام آن توسط ایشان میباشد .

خلاصه مراحل انجام کار:

1-ارزیابی کلیه ایستگاههای کاری کارکنان شاغل در امور دفتری به روش RULA و دسته بندی افراد در دو گروه کاربران کامپیوتر و کارکنان دفتری

2-بررسی کلیه نتایج ثبت شده در فرم های معاینات ادواری از جنبه علایم ناخوشی ، شکایت از وضع سلامتی و یافته های پزشکی مرتبط با کار

3-مقایسه نتایج حاصل از بررسی فرم معاینات و شکایات هر فرد از وضع سلامتی با ریسک فاکتورهایایستگاه کاری مربوط به همان فرد بطور جداگانه

4-اولویت بندی بهبود شرایط هر ایستگاه با استفاده از نتایج حاصل از ارزیابی به روش RULA

5-بیان ارتباط بین تعداد مخاطرات کشف شده به روش RULA و تعداد علائم بیماری مرتبط در دو گروه شغلی کاربران کامپوتر و کارکنان دفتری با استفاده از ضریب همبستگی

6-ارائه پیشنهاد جهت بهینه سازی هر ایستگاه با توجه به یافته ها

آزمون فرضیه و تعیین ضریب همبستگی :

درآمار توصیفیبرای نشان دادن میزان وابستگی و ارتباط بین دو متغیر که با هم رابطه خطی دارند ازضریب همبستگی ( correlation coefficient )استفاده میشود . این ضریب درجه وابستگی بین دو متغیر را اندازه گیری میکند.

ضریبهمبستگی( که باρ نمایش داده میشود )عددی است بین 1- و 1 و مفهوم آن در سه حالت زیر تعریف میشود:

0=ρ یعنی دو متغیر با هم وابستگی و ارتباطی ندارند

ρ =1همبستگی مثبت کامل :یعنی دو متغیر به شدت به هم وابسته اند و این همبستگی بصورت مستقیم است یعنی با افزایش متغیر اول متغیر دوم هم افزایش میابد

ρ= -1همبستگی منفی کامل :یعنی دو متغیر به شدت به هم وابسته اند ولی این همبستگی حالت عکس دارد یعنی با افزایش متغیر اول متغیر دوم کاهش میابد .

برای توصیف ضریب همبستگی بین دو متغیر بایستیوجود یک رابطه خطیبین دو متغیر اثبات گردد که با استفاده از آزمون فرضیه برای ضریب همبستگی انجام میشود. بین دو متغیرتعداد مخاطرات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی و تعداد علائم و یا شکایات بیماریهای مرتبط در هر ایستگاه کاری بایستی اولا ارتباط خطی وجود داشته باشد که با استفاده از آزمون فرضیه آنرا ثابت کرده سپس نوعو شدت این ارتباط را با استفاده از ضریب همبستگیتفسیر میکنیم.

نتایج حاصل از این بررسی ها در جدول نتایج درج شده است.

خطا و علل آن:

پس از اینکه با استفاده از آزمون فرضیه نوع ارتباط بین تعدادریسک فاکتورهای کشف شده به روش RULA در هرایستگاه با تعداد علائم و شکایات ناخوشی مرتبط با بیماریهای اسکلتی عضلانی اندام فوقانی را مشخص شد .نتایجی از آن انتظارمیرود که عبارتند از :

1-هرچه تعداد ریسک فاکتورهای هر ایستگاه بالاتر باشد ، فرد شاغلدر آن ایستگاه دارای علائم ناخوشی و شکایات بیشتری از وضع سلامتی خود در رابطه با کار باشدکه همان نتیجه مورد انتظار است .

2-هرچه تعداد

/ 2 نظر / 45 بازدید
طب کار و بهداشت شغلی

خوشحالم که قلب شما هم برای سلامت کارگران می تبه . به وبلاگ ما هم سری بزنید خوشحال می شیم اکه لینکمون کنید.