وظایف کارشناس بهداشت صنعتی

شرح وظائف مسئول بهداشت حرفه ای در کارخانه


1- آشنا نمودن مدیر عامل ، مدیران ، اعضاء کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و کارگران با جایگاه بهداشت حرفه ای در صنعت – جایگاه بهداشت حرفه ای در قوانین ایران و اثرات مثبت رعایت دستورالعمل های بهداشت حرفه ای در پیشرفت صنعت و سلامت کارگران
2- تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات حفاظتی و بهداشتی در جلسات کمیته و ارائه پیشنهاد لازم به کارفرما جهت رفع نواقص و سالم سازی محیط کار
3- ارسال صورت جلسات کمیته بر اساس فرم پیشنهادی به روش بررسی تصمیمات جلسه قبلی و سپس اتخاذ تصمیمات جدید و مشخص نمودن مسئول پیگیری
4- شناسایی شغلهای موجود و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار و ارائه راه حلهای متناسب و بهداشتی جهت کنترل و ارائه پیش نویس دستوالعملهای لازم جهت انجام کار سالم و بهداشتی به منظور پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، ارگونومیکی ، بیولوژیکی ، و روانی محیط کار
5- برنامه ریزی جهت اندازه گیری حداقل سالی یکبار عوامل زیان آور محیط کار و اقدامات کنترلی و ارسال نتایج به مرکز بهداشت مربوطه .
6- بررسی و بازدید بهداشتی طبق برنامه ریزی زمان بندی شده از تسهیلات بهداشتی و تاسیسات و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات لازم جهت رفع آنها.
7- همکاری و تشریک مساعی با کارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان کار جهت اجرای مقررات حفاظتی و بهداشت کار
8- توجیه و آشنا سازی کارگران نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداشتی و حفاظتی در محیط کار
9- همکاری با کارفرما در تهیه دستورالعمل های لازم برای انجام کار مطمئن ، سالم و بدون خطر و همچنین استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط کار و متناسب بودن لوازم با نوع کار
01- پیشنهاد به کارفرما جهت تشویق کارگرانیکه در امر حفاظت فنی و بهداشت کار علاقه و جدیت دارند.
11- پیگیری لازم در انجام معاینات قبل از استخدام و ادواری به منظور پیشگیری از ابتلاء کارگران به بیماریهای ناشی از کار و ارائه نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه
21- تهیه پیش نویس دستوالعمل جهت انجام معاینات کارگری (قبل از استخدام و ادواری ) برای شغلهای موجود و تهیه جدول آزمایشات روتین و تخصصی شغلهای موجود با همکاری پزشک متخصص طب کار و یا پزشک عمومی دوره دیده طب کار مجاز (25 امتیازی)
31- اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه ای از طریق کارفرما به مراکز بهداشت مربوطه و همکاری ر تعیین شغل مناسب برای کارگرانیکه به تشخیص شورای پزشکی به بیماریهای حرفه ای مبتلا شده و یا در معرض ابتلا آنها قرار دارند (موضوع تبصره 1 ماده 92 قانون کار)
41- ثبت آمار حوادث و بیماریهای ناشی از کار کارگران و تعیین ضریب تکرار و ضریب شدت سالانه حوادث و ارسال به مراکز بهداشت مربوطه
51- نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار
61- کلیه اقدامات در زمینه سالمسازی محیط کار (مبارزه با حشرات و جوندگان موذی، تامین آب بهداشتی سالم ، نظارت بر جمع آوری صحیح و دفع بهداشتی زباله و فاضلاب)
71- بررسی نتایج معاینات سالیانه و مشخص نمودن رابطه معنی دار بین نتایج معاینات و عوامل موجود محیط کار به تفکیک شغل و بیماریهای اعضای بدن و ارسال نتایج به مراکز بهداشت مربوطه
81- شرکت در دوره های بازآموزی و گردهمائیهای مربوطه در جهت افزایش اطلاعات علمی در زمینه بهداشت حرفه ای
91- آموزش شاغلین در نحوه کاربرد وسائل آتش نشانی و اطفا حریق
02- بازدید مستمر از سیستمهای حفاظتی موجود در کارگاه از قبیل سیستم اطفا حریق ، دربهای خروج اضطراری ، پلکان ، نرده ها و غیره 

/ 0 نظر / 101 بازدید