شرایط کاری زنان باردار و مادران شیرده در محیطهای کاری

شرایط کاری زنان باردار و مادران شیرده در محیطهای کاری

 

مهندس فرین فاطمی

 

دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

 

مقدمه

 

موضوع اشتغال زنان فراز و نشیبهاى فراوانى را در طول تاریخ به همراه داشته و باپشت سر گذاشتن سرنوشت غمبار خود به مرحله کنونى رسیده است. مسأله اشتغال زنان ازبدو زندگى اجتماعى مطرح بوده و کار زنان همگام با مردان در مزارع و یا منزل و یا هممزارع و هم منزل مسأله اى عادى محسوب شده و جزو وظایف آنها به حساب مى آمد . 

 

این واقعیت که نیمى از جمعیت جهان را زنان تشکیل مى دهند و با افزایش تعدادزنان شاغل نگرانی در موردسلامتی و امنیت آنها نیز افزایش می یابد ، موجب شد سازمان هاىبین المللى از جمله سازمان حقوق بشر و سازمان هاى منطقه اى و ملى و همچنینسازمان هاى بین المللى غیردولتى مانند NGO به انحاى مختلف از حقوق کار زنان حمایت کنند .امروزه بیشترین سهم حمایت از اشتغال زنان بر عهده سازمان بین المللى کار است .اعلامیه جهانى حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ ضمن تساوى برشمردن حقوق زن و مرد به دستمزدمساوى و حمایت از مادران پرداخته و پس از آن مجمع عمومى سازمان ملل در سال ۱۹۶۷تساوى حقوق زنان در جنبه هاى مختلف اقتصادى و اجتماعى و مسائلى چون استخدام ، ارتقاىشغلى ، تساوى فرد و آموزش حرفه اى و امثال آن را خواستار شده است. از اهم موارد حمایتهای سازمان بین الملل کار از حقوق زنان شاغل حمایت از جنبه هاىمختلف مادرى کارگران زن می باشد .

 

علاوه برخطرات ابتدایی برای همه کارگران ،مواردیخاص سلامتی و ایمنی کارگران زن وجوددارد که موانعی برای ورودو باقی ماندنزناندرمحیط کار ایجاد میکند . بهبودشرایط کاربرایزنان در مشاغل مختلف علاوه بر تامین سلامتیو امنیت تلاشی در جهت جذب و نگهداریزنان کارگر است . هر سازمانی قبل ازاستخدامنیرویکار زن باید مطمئن شود کهمحیطکار برای آنها مناسب است. امروزه حدود 60 درصد اززنانبالای 16 سال به کارهایمختلفاشتغال دارندوزنانتقریبا 44 درصد ازنیرویکار و 33 درصد ازآسیب دیدگان درکار راتشکیل می دهند . در این میان توجه به ایمنی و سلامتی زنان شاغل باردار و شیرده در محیطهای کاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است .در واقع در این گونه موارد کارفرما باید یک ارزیابی ریسک عمومی را به منظور شناسایی هر گونه ریسک تاثیر گذار در محیط کار را انجام دهد . در این بحث نیز ابتدا به طور کلی به مشکلات و موانع موجود کاری زنان و سپس به طور خاص به مشکلات و موانع کارگران باردار و شیرده و ارائه چک لیستی به منظور شناسایی ریسکهای موجود مربوط به این طبقه در محیطهای کاری پرداخته می شود .

 

مشکلات کاریزنان

 

نامناسب بودن ابزار و تجهیزات به طور فیزیکی برای کارگرانزن

 

وجود محیطهای کاری خصمانه و خشن، محدودیت دسترسی به سرویس های بهداشتی ، لباسهای محافظ و تجهیزات در سایزهای اشتباه ونامناسب ، ضعف آموزش شغلی و حمایت فیزیکی نامناسب

 

رواج تبعیض جنسی و نگرشهای ضدزناندر بعضی از محل هایکاری

 

ایجاد ترس و استرس برایزناندر اثر کار در انزوا وجدا از دیگران و منزوی شدن به وسیله سرکارگران

 

بی میلی نسبت به گزارش مشکلاتسلامتی و ایمنی زنان در محیطکار

 

اثر بیشتر مشکلات طراحی ارگونومیکیدر محلکاربر رویزناننسبت بهمردان

 

ایجاد خطرات تولید مثلی و اثراتنامطلوب بر روی جنین ها در اثر استفاده از عوامل شیمیایی ، فیزیکی یابیولوژیکی

 

سپرده شدن کارهای غیر مهارتی وروتین و ساده بهزنان

 

ابتلا به بیماریهای ماهیچه ای-اسکلتی به دلیل نوع مشاغل خاصزنان

 

آسیب های مربوط به کشش ها وتنشهایماهیچه ای در کارهای تکراری و با سرعت بالا

 

عدم سازگاری یا سازگاری کمایستگاه های کاری با اندازه و شکل بدن زنان

 

وجود استرس های جدی ناشی ازشیفت های نامنظم و ساعتهای طولانی کارکردن

 

آسیب پذیری زنان نسبت به بیماریهایمربوط بهکاربه دلیلویژگیهای فیزیولوژیکی آنها و تکنولوژی های طراحی شده نامناسب

 

موارد ذیل در مورد زنان باردار را می توان به لیست فوق اضافه نمود :

 

محروم کردنزنانباردارازکار به خاطر حل مشکلاتبالقوه

 

ریسک بیشتر در مورد ایستادن یا نشستن های طولانی و رانندگیبرایزنان باردار

 

● شب کاری و کار در محیط هایی با صدای بیشتر از 90 دسی بل

 

به طور کلی بر اساس نتایج مطالعات انجام شده62 درصد از آسیب های رباطی ، 89درصد ازآسیب های مربوط به تایپ تکراری واستفاده ازکیبرد، 64 درصد آسیبهای مربوط به استفادهتکراری از ابزار و قراردادن و برداشتناشیاء به طورمتناوب و 77 درصد خستگی های چشمیناشی از کار با کامپیوتر در مورد زنان روی میدهد.

 

/ 6 نظر / 12 بازدید
دانشجوی دکتری فن آوری اطلاعات

در يک کار تحقيقاتی در مورد پارامترهای موثر بر کيفيت وبلاگ به نظر ارزشمند شما نياز داريم. لطفا در صورت امکان اين لينک را در صفحه خود قرار دهيد.

حسام

سلام اگر در مورد اوحساس اطلاعات دارين ممنون میشم برام میل کنید

عسلی

جیجری مال خودمی

شفا

بيماريها و گرفتاريهای انسان مثل قفلهايی هستند که برای باز کردن هر يک از آنها کليد مناسب لازم است . از سايت های www.shafaa.com و www.tebemotaali.com ديدن فرماييد.

رحیم

مهندس جان اختیار دارین شما م