ارزیابی جامع میزان مواجهه با عوامل شیمیائی

ارزیابی جامع میزان مواجهه با عوامل شیمیائی?>?>?>

 

معرفی :

     کارشناسان بهداشت صنعتی  بایستی خطرات بهداشتی و خطرات مرتبط با آن در محل کار راپیش بینی ، شناسایی ، ارزیابی و کنترل نمایند . تمرکز این تلاش روی ارزیابی مواجهه شغلی است .ارزیابی جامع مواجهه یک مرور سیستمیک ، روشها ، فرایندها ، مواد و بخشهای کاری موجود در محل کار است جهت تعریف و کارشناسی تمامی تماسها برای تمامی کارگران در تمامی روز انجام می شود. این قبیل استدلالها نگرشها برای شناسایی تماس و ارزیابی آنها کمک میکندکه تمامی خطرات سلامتی مدیریت شوند تا خطرات مربوطه مورد توجه قرار بگیرند تا تمامی سازمانها را شامل میشود و برنامه های بهداشت حرفه ای و منابعی که بیشتر خطراتشان مهم است تمرکز می شود . آن همچنین برنامه های بهداشت حرفه ای را در بهترین وضعیّت برای پیش بینی و مدیریت خطرات آینده ، قرار میدهد .

 

رشد تنوّع خطرات موجود و آینده :

      محلهای کاری مدرن  بیشتر پیچیده شده اند ، تنوّع خطرات مرتبط با محل کار مواجهه با عوامل شیمیائی ، فیزیکی و بیولوژیکی است که افزایش یافته است . تا زمانیکه اولین اولویت کارشناس بهداشت حرفه ای محافظت  از سلامت کارگران است . خطر سلامتی فقط خطری که او درخواست مدیریت آنرا میکند نمی باشد . خطرات دیگری شامل خطراتی که توسط عدم مقبولیت قوانین ، خطرات قانونی از قبیل آندسته از دادخواهی هائی است یا تعهدات و خطرات همراه با اضطراب . ذاتاً پاسخهای بیشتر مردم به خطرات بالقوه می باشد .

     کارشناسان بهداشت حرفه ای بایستی توجه کنند در صورتیکه سازمان امروز خیلی بیشتر هزینه می کند و متنوع تر از سازمانها در گذشته است . این مشترکان جدید شامل کارگران ، مالکان ، مشتریان ، اتحادیه های کاری ، قانون گزاران . نشریات و ارتباطی که در سازمان وجود دارد . سازمانها دریافته اند که کارشناسان بهداشت حرفه ای این شرکاء را در موضوعات مرتبط با تماسهای محل کار راضی نگه می دارند .

                                                                                                                                       

     زمانیکه کار شناسان بهداشت حرفه ای بهتر است ارزیابی خطرات را بررسی کارگران انجام میدهند و سازماندهی می کنند  بایستی به یاد داشته باشند که برنامه های امروزه فقط برای حالت هنری امروزه هزینه بر است امّا فردا کافی نیست که سؤال را به " آیا کارگران در زیر حد مجاز تعیین شده در مواجهه هستند ؟ " محدود شود . درعوض کارشناس بهداشت حرفه ای بایستی مطمئن شود که خصوصیات تماس شناخته شده کافی است و به اندازه کافی کنترل می شود تا خطرات را در حد قابل قبول قرار دهد تا سازماندهی جهت مدیریت خطرات آینده در وضعیت مناسبی قرار گیرد .

سؤالاتی که بایستی مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

ü      میزان توانائی تأثیر روی سلامتی کارگران توسط این مواجهه چقدر است ؟

ü      حدود میزان مواجهه چقدر است ؟

ü      این مواجهه چه خطرات اضافه ای برای سازمان بوجود می آورد؟

     قبول نمودن حدود جاری کافی نیست . اکثر مواد شیمیائی حدود مواجهه مجاز ندارند OEL و اطلاعاتی که برای تعیین حدود موجود مورد استفاده قرارگرفته اغلب ناقص است . همچنین حدودیکه تعیین شده برای محافظت تمام کارگران طراحی نشده اند یا امکان بروز نباشد . (تاریخشان گذشته باشد)

     اطلاعات جدید سم شناسی و اپیدمیولوژیکی هر روزه جمع آوری می شوند . که باعث تولید حدود مواجهه جدید برای عوامل محیطی که شکلی ندارند و خیلی از حدودهای جاری تغییر خواهد کرد . تجربه نشان داده که بیشتر حدود مواجهه وقتی تغییر می کنند  ، پائین می آیند (کمتر می شوند) و هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم این گرایش ادامه نخواهد یافت . متأسفانه زمانیکه حدود جدید تنظیم میشوند یا حدود قدیمی تغییر میکنند ، ممکن است تعدادی از کارگران در همان زمان با غلظت بالاتر از حدود جدید ، مواجهه با مواد شیمیائی باشند . کارشناسان بهداشت صنعتی امروزه بایستی در مورد چگونگی وضع برنامه های بهداشت حرفه ای که توانائی مدیریت تغییرات و کاهش خطراتی که در آینده مطرح خواهد شد را داشته باشد ، فکر نمایند. داشتن اطلاعاتی از پیشینة تمامی مواجهات اغلب اجازة شناسایی کارگرانی را که بالاتر از حد مجاز تماس کاهش یافته ، در تماس بوده اند و توانایی عمومیت دادن مواجهة زیاد قبلی را به ما میدهد .  این سپس شکل استراتژی برای مدیریت درمانی سلامتی این قبیل کارگران را به ما می دهد .

 

ادامه دارد....

 

/ 0 نظر / 11 بازدید