طراحی محل کار ایمن

طراحی محل کار ایمن:?>?>?>

همیشه بعد از وقوع یک حادثه گفته می شود که یک حادثه چگونه اتفاق افتاد؟ چرا از وقوع حادثه جلوگیری بعمل نیامد؟ اینها معمولا سولاتی هستند که علی الاصول نبایستی بعد از وقوع حادثه به زبان آید.بلکه بعنوان جلوگیری از وقوع قبل از آن باید گفته می شد که آن وقت نحوه گفتن کمی فرق دارد به این معنی که:

چه نوع سوانحی می توانند به وجود آیند؟

چگونه حوادثی به این شکل اتفاق می افتند؟

چگونه می توان از وقوع این سوانح جلوگیری بعمل اورد؟

برای سوال سوم یک پاسخ عمومی وجود دارد که در خاتمه بعنوان علامت شناسایی اصلی طراحی یک سیستم مطرح می گردد.کار نبایستی موجد خطر باشد و بنابراین اولین جمله پایه به این صورت در می اید : خطرها باید برطرف شوند.

متاسفانه گفتن این جمله خیلی آسانتر از عمل به آن است. امروزه طبیعت و مراحل کاری صنعت مدرن خطرزا هستند .در اینجا خطر را نمی توان دور کرد بلکه باید خود را در برابر آن حفاظت کرد.

دومین جمله پایه در اصول طراحی محل های کاری ایمن می گوید: خطرهای کاری غیر قابل اجتناب باید مهار شوند.اغلب میسر نیست که خطرهای کاری انگونه مهار کرد که شخص شاغل در امان باشد سومین جمله اساسی در این مورد می گوید: در برابر خطرهای غیر قابل مهار شخص شاغل باید بوسیله وسایل حفاظت فردی خود را محافظت نماید.

با درک مفاهیم این سه جمله کسی که مسیولیت طراحی محلهای کاری را بر عهده دارد در چارچوب ایمنی و حفاظت وظیفه اش مشخص می گردد ولی با توجه به این که خواسته ها و اهداف متن جملات خیلی مجرد هستند باید دقیقتر و روشن تر تفسیر گردند.مثلا گوشه های تیز باید برطرف گردند ان وقت هیچ کس مجروح نمی شود.و یا چرخ دنده های درگیر در یکدیگر باید محافظت گردند آن وقت کسی دست و یا لباسش در ان گیر نمی کند. دربرابر جرقه ها و خورده های فلز که به اطراف پراکنده می شوند باید حفاظ قرار داده شود.

چنانچه این امر امکان پذیر نیست لازم است که انسان را از محیط خطر دور کند .چنانچه این امر هم امکان پذیر نیست باید از وسایل حفاظت فردی استفاده نمود.

طراحی محلهای کاری باید این دید و نقطه نظر را داشته باشند و یا پیدا کند که چه نوع صدمات و خدماتی می توانند در محدوده ای که تحت نظارت اوست بوجود ایند.

او باید در موقعیتی قرار گیرد که بداند که مثلا در کدام کارگاه کدام وسایل و تجهیزات با کدام و چه نوع مواد اولیه ای و با چه نوع عملیات اجرایی با کدام ابزار و غیره می توانند باعث بوجود اوردن خسارات جسمی و مالی شوند. بعنوان مثال او باید تشخیص دهد چه نوع توقع کاری برای کسانی که در شیفتهای شبانه کار می کنند وجود داردکه می تواند به رفتار نامطمئن و در نتیجه به سانحه منجر شود.

/ 0 نظر / 289 بازدید