ارزیابی ایمنی در مرحله تهیه و طرح

ارزیابی ایمنی در مرحله تهیه و طرح

فاطمه اسدالله زاده زارع

فاطمه کرمی

چکیده:

این مقاله یک مدل موردی را جهت کمک به صنعت ساختمان ، توضیح می دهد. با استفاده از مدل ارائه شده تصمیم گیری بر اساس ریسک در حین مرحله اجراء ممکن می باشد این مدل مقایسه بین دو سطح در یک ساختمان اداری است و مورد نشان میدهد که کاهش ریسک و تصادفات احتمالی با ارزیابی ریسک در مراحل طرح و تهیه ممکن می باشد .

1-      مقدمه :

 طراحان ، معماران و مهندسان ساختمان دارای نفوذ بر سلامتی و ایمنی کاربران و کارکنان ساختمان می باشند . انتخاب هائی که طراحان برای طرح و جهت کارهای زیربنائی و برآورد واقعی و انتخاب مواد انجام می دهند عوامل عمده در تعیین احتمال روشهای ساختمان امن می باشد . به این دلیل ، یکپارچه سازی ایمنی در کل اهداف طرح ، ضروری خواهد بود . از سال 1994 ، طراحان ساختمان دارای تعهد قانونی و در نظر گرفتن شرایط کاری در حین اجرا ، حفظ ، و کار تخریب در طرح های خود می باشند این تعهد در مدیریت EEC/57/92 لحاظ شده است .

مدیریتی که به شکل قوانین ملی در کل کشورهای اروپایی یکپارچه شده است در هلند ، تعهد یا الزام از طریق مصوبه شرایط کاری دولت هلند می باشد که بخشی از قانون شرایط کاری این دولت را تشکیل میدهد .

در هر حال منابع مختلف نشان می دهند که طراحان و نه فقط در کار ساخت از این تعهد کاری راضی  می باشند و کمبود آشنائی با روش های اجرای سلامتی و ایمنی در روند طراحی یک بهانه مشترک جهت عدم همراهی با این تعهد می باشد .

/ 0 نظر / 6 بازدید