دستورالعمل حمل و نقل جاده ای مواد شیمیایی و سموم

فصل اول:
کلیات و تعاریف:

ماده 1: اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل بشرح ذیل تعریف میگردند.
الف) حمل و نقل جادهای : هر نوع حمل و نقل زمینی مواد شیمیایی و سموم از طریق راه انجام میپذیرد.
ب) وسیله نقلیه باری : هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی که برای حمل مواد شیمیایی و سموم ساخته شده و کابین راننده میبایست از قسمت بار بوسیله دیوارهای مقاوم مجزا شده باشد.
ج) بارگیری که برای حمل بار ساخته شده و توسط وسیله نقلیه موتوری دیگری بصورت یک واحد کشیده می شود و وزن کل بارگیری و محموله توسط محورهای مستقل متعلقه به زمین منتقل میگردد.
د) شبه یدک : بارگیری که برای حمل بار ساخته شده و توسط وسیله نقلیه دیگری کشیده میشود و بخشی از وزن بارگیر و محموله توسط پین اتصال به کشنده منتقل میگردد.
تبصره: استفاده از یدک و شبه یدک در حمل و نقل مواد شیمیایی و سموم مجاز نمیباشد.
ماده 2: انجام هرگونه عملیات حمل و نقل جادهای مواد خطرناک از نقطهای به نقطهای دیگر، در داخل کشور مستلزم رعایت مقررات و ضوابط مندرج در این آییننامه میباشد.
ماده 3: حمل و مواد غذایی، مواد مصرفی خوراکی و حیوانات در کنار مواد شیمیایی و سموم در داخل یک وسیله نقلیه واحد ممنوع است. در صورت حمل سایر وسایل، سموم و مواد شیمیایی بایستی به وسیله مانع دیواری شکل از یکدیگر جدا شده و در جای خود محکم شده تا امکان جابجایی ناخواسته نباشد.
ماده 4: ظروف محتوی سموم و مواد شیمیایی بایستی به طریقی بارگیری شوند که در حالت حرکت جابجا نشده و صدمه نبینند.
_ برای حمل مواد شیمیایی و سموم تا حد امکان از وسیله نقلیه مسقف استفاده شود در صورت استفاده ازوسایل روباز بایستی پوشش کامل و مقاوم جهت ممانعت از تابش مستقیم نور خورشید و یا بارش بر روی محموله قرار گیرد.
ماده 5: کالاها و محصولات خطرناک موضوع این آییننامه در 9 طبقه دستهبندی گردیدهاند، این طبقهبندی به شرح ذیل میباشد :
1 -
طبقه یک : این طبقه خود سه دسته ذیل تقسیمبندی میشود:

 

ادامه مطلب در

#post14132>http://www.hseforum.com/forum/showthread.php?p=14132#post14132

/ 0 نظر / 314 بازدید