سیستمهای هوشمند و تحلیل سیستم ایمنی

کار کلاسی دروسمدیریت در سیستمهای هوشمندوتحلیل سیستمهای ایمنیارائه می گردد.

ابتدا شماره گروه خود را ازاینجا  یااینجا دریافت و سپس بر اساس شماره گروه فایلهای زیر را دانلود نمایید.

در صورت بروز هر گونه مشکل در بخش نظرخواهی همین بخش ، ما را مطلع سازید.

درس مدیریت در سیستمهای هوشمند

1-http://www.4shared.com/file/92856652/4f06336d/1safety_machin.html

2-http://www.4shared.com/file/92856671/e4390055/2_online.html

3-http://www.4shared.com/file/92856784/12098222/3_online.html

4-http://www.4shared.com/file/92856893/9e2a61fd/4_online.html

5-http://www.4shared.com/file/92856985/6f909fbe/5_online.html

6-http://www.4shared.com/file/92857046/ed41dde2/6_online.html

7-http://www.4shared.com/file/92857070/2f0f2b14/7_online.html

8-http://www.4shared.com/file/92857095/c1e6f215/8-Smart_Technologies.html

9-http://www.4shared.com/file/92857118/764c6e97/9_online.html

10-http://www.4shared.com/file/92857140/5e012e0/10_online.html

11-http://www.4shared.com/file/92857232/a6e95b52/11_online.html

12-http://www.4shared.com/file/92857250/1ebd9df8/12_online.html

13-http://www.4shared.com/file/92857291/c50fe262/13_online.html

14-http://www.4shared.com/file/92857377/b32d00ee/14_online.html

15-http://www.4shared.com/file/93159552/945bc71e/15-0750666234.html

16-http://www.4shared.com/file/93159592/38ee8812/16-0750666234.html

17-http://www.4shared.com/file/93159596/3f834c0b/17_-0750680350.html

18-http://www.4shared.com/file/93159639/57950749/18-0750680350.html

 

درس تحلیل سیستمهای ایمنی

1-http://www.4shared.com/file/92855699/66d40a07/1-wiley_-_on_the_practice_of_safety.html

2-http://www.4shared.com/file/92855707/516cf67e/2_online.html

3-http://www.4shared.com/file/92855725/8d54f5d0/3_online.html

4-http://www.4shared.com/file/92855737/7a41a5bd/4_online.html

5-http://www.4shared.com/file/92855754/b5125381/5_online.html

6-http://www.4shared.com/file/92855777/1e2d60b9/6_online.html

7-http://www.4shared.com/file/92855792/f0c4b9b8/7_online.html

8-http://www.4shared.com/file/92855802/2a5a45cc/8_online.html

9-http://www.4shared.com/file/92855811/aa482537/9_online.html

10-http://www.4shared.com/file/92855822/186c274e/10_online.html

11-http://www.4shared.com/file/92855832/177160f/11_online.html

12-http://www.4shared.com/file/92855848/aee369d6/12_online.html

13-http://www.4shared.com/file/92855866/7b6d2653/13_online.html

14-http://www.4shared.com/file/93160690/ee0e623d/14_online.html

15-http://www.4shared.com/file/93160837/801b321e/15-0750666234.html

16-http://www.4shared.com/file/93160628/32133c4/16-0750666234.html

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
سیاوش

سلام استاد. لیست گروههای هوشمند مربوط به ترم قبل است. دلاورپور