اتاقک های صوتی و نکات لازم در طراحی آنها

اتاقک های صوتی و نکات لازم در طراحی آنها

 

مهندس فرین فاطمی

 

دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ایمقدمه کنترل صدا در صنعت بسیار مهم است زیرا باعث افزایش قابل توجهی در کاهش پرداخث غرامت به کارگران می شود و به طور کلی نیازمندیهای ایمنی و اقتصادی اجرای برنامه کاهش صدا را در بسیاری از صنایع حیاتی می کند . در مواردی که کنترل صدا در منبع یا مسیر انتشار ممکن نباشد از پناهگاه ها یا محفظه های صوتی استفاده می گردد . محفظه ها ممکن است برای ماشین آلات و یا برای کارکنان ساخته شوند . همچنین این محفظه ها می توانند کامل یا غیر کامل ( کلی و جزئی ) باشند . مزیت دیگر استفاده از محفظه های صوتی این است که به سرعت و سهولت مونتاژ و دمونتاژ گشته و با یک طراحی اصولی قادر به کنترل بهینه صدا می باشند .

 

روشهای طراحی:

 

اغلب طراحی یک محفظه آکوستیکی توسط مهندس، با در نظر گرفتن اینکه چه مواد یا ترکیباتی را باید برای محفظه انتخاب نمود، برای اطمینان باید این تصمیم گیری صورت پذیرد، اما ابتدا باید چندین مرحله انجام شود تا فرآیند انتخاب را ساده کرده و مهندس را از وجود یک طراحی متعادل مطمئن سازد. این مراحل پیشنهادی در زیر به ترتیب آمده اند:

 

مرحله 1:

 

اولین مرحله درنظر گرفتن یک معیار طراحی (اهداف طراحی) و اندازه گیری اجرای آکوستیکی موردنیاز برای محفظه مطابق این معیار می باشد. اهداف طراحی می توانند معیار خطر آسیب شنوایی و یا معیار آزاد در محیطهای حساس بی صدا باشند با وجود این، بیشتر معیارها را می توان به وسیلة ترازهای صوتی اکتاوی شرح داد بنابراین نخستین گام در نظر گرفتن یک معیار اکتاوی در برخی مکانها یا شاید چندین مکان از منبع صدا می باشد.

 

مرحله 2:

 

دومین مرحله عبارت از اندازه گیری یا پیش بینی ترازهای صوتی اکتاوی مربوط به دستگاهها در مکانهایی که در مرحله 1 انتخاب شدند. به هر حال مقادیر واقعی در مکانهایی که در مرحله 1 انتخاب شده اند، بطور مشخص ارجحند و با ایجاد معیار و وجود مقادیر بدست آمده می توان اجرای آکوستیکی مورد نیاز برای محفظه را محاسبه کرد.

 

روش های اجرای آکوستیکی:

 محفظه ها به دو نوع اصلی تقسیم می شوند کلی و جزئی. با وجود یک محفظه کلی یا کامل خوب طراحی شده، عملاً حد پائین تری برای ترازهای صوتی حاصل وجود نخواهد داشت. محفظه های جزیی، حدود اجرای اکوستیکی بسیار مهمی دارند و درنتیجه باید با آنها سروکار داشت.

ادامه دارد....

  http://www.amozeshonline.ir/ghalenoy/archives/2006/07/oeoeoeuu_uoeu_o.html

/ 0 نظر / 5 بازدید