پست های ارسال شده در شهریور سال 1386

از موبایل خود فاصله بگیرید!!!

بررسیاثربیولوژیکیامواجماکروویوتلفنسیاربرتغییراتظرفیت   آنتیاکسیدانیخونخرگوش   دکترعلیخوانین،ویدازراوشانی،دکترعباسرضائی،دکترسیدباقرمرتضوی،دکتررمضانمیرزایی،جلالحسنی   چکیده   هدف   امواجمایکروویودربخشهایمختلفصنعتی،پزشکی،علمیولوازمخانگی،کاربردهایبسیاریدارد. کاربرداینامواجبافرکانس 915 مگاهرتزدرتلفنسیارباعثایجاداثراتحرارتیوغیرحرارتیمیشود . باتوجهبهاستفادهفراوانوطولانیمدتافرادمختلفجامعهازاینوسیلهونیزباتوجهبهاهمیتویژهآنتیاکسیدانهادرسیستمایمنیبدنوپیشگیریازابتلابهبرخیبیماریها،دراینپژوهشبهبررسیاثراتبیولوژیکیامواجماکروویوتلفنهمراهبافرکانس 915 مگاهرتزبرتغییراتآنتیاکسیدانیپرداختهشد.   موادوروشکار   . اینپژوهشبهشیوهتجربیوباآزمایشبرروی14سرخرگوشنرسفیدسهماههبانژادخالصنیوزلندیووزن1400-1700 g انجامشد .خرگوشهابهصورتتصادفیبهدوگروهشاهدوموردتقسیمشدند .گروهموردبهمدتسههفته،روزی 8 ساعت،درمعرضامواجمایکروویوبافرکانس 915 مگاهرتزومیانگینچگالیتوان mW/cm 2 0/6789،کهتوسطدستگاهشبیهساز،تولیدشدهبوددریکمحفظهکاملاایزولهدرمواجههتمامبدنقرارگرفتند ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 123 بازدید

ارزیابی کمی هود آزمایشگاهی جهت ایمنی کارگر

ارزیابی کمی هود آزمایشگاهی جهت ایمنی کارگر   حمید الماسی   سارا لاهیجانی خسروشاهی   کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت حرفه ای   هودها در مدارس ، مکانهای ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 207 بازدید

کنترل صدا در ماشین های اره فلزات

کنترل صدا در ماشین های اره فلزات   سارا لاهیجانی خسروشاهی   کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت صنعتی     مقدمه :     این اطلاعات با همکاری کاربران و ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 249 بازدید