ايمني بلند کردن و جابجايي بار با جراثقال سقفي

ايمني بلند کردن و جابجايي بار با جراثقال سقفي

حمزه علي آبادي

( كارشناس بهداشت حرفه اي )

www.iranhse.persianblog.ir

مقدمه :

در بخش ها, محوطه ساختمانی يا هر قسمت ديگری که جراثقال کار می کند, بايستی توسط سرپرست بخش يا قسمت و با هماهنگی واحد ايمنی شخصی از بين مهندسين يا تکنسين ها به عنوان مسئول ايمنی جابجايی بار با جراثقال انتخاب گردد. اين شخص قبل از صدور حکم لازم است دوره آموزش ريگري جراثقال سقفي را با موفقيت طی کند. آزمون افراد مذکور توسط واحدهاي ايمنی ، شركتهاي ارائه دهنده خدمات آموزشي و يا مركز فني و حرفه اي انجام و پس از قبول  شدن گواهينامه مخصوص صادر می گردد. آزمون مجدد و ادواري اين افراد هر سه سال يکبار انجام مي شود.

بخش هايي که داراي تعداد کمي جراثقال مي باشند، با موافقت واحد ايمني و بهداشت حرفه اي وظايف مسئول سالم نگهداشتن جراثقال و وظايف مسئول ايمني جابجايي بار بعهده يکنفر واگذار مي شود.

وظايف مسئول ايمني :

·         سازماندهي و اجراي قوانين ايمني و بهداشت حرفه اي و دستورالعمل هاي ايمني مربوطه

·         جلوگيري از استفاده وسايل باربندي فاقد پلاک، معيوب و حمل بارهاي غير مجاز

·         هدايت و راهنمايي راننگان جراثقال و سيم بکسل اندازان در مورد محل و چگونگي تخليه و چيدن بارها

·         جلوگيري از سرويس جراثقال ها توسط افراد آموزش نديده و ناوارد

·         تعيين تعداد سيم بکسل اندازان و علامت دهندگان مورد نياز در هر عمليات

·         کنترل و نظارت بر اجراي صحيح دستورالعمل هاي شغلي توسط رانندگان و کارگران زير جراثقال و ارائه آموزش لازم (در صورت لزوم) در مورد مقررات، بخصوص در زمينه هاي:

1.       اجتناب از حمل بار بيش از حد ظرفيت

2.       باربندي  و فيكسينگ صحيح محموله ها

3.       رعايت مقررات ايمني و بهداشت حرفه اي در مورد تخليه و بارگيري واگن ها و کفي ها

4.       رعايت ايمني و بهداشت فردي کارگران زير جراثقال

5.       رعايت مقررات ايمني و بهداشت ح رفه اي در مورد انبارداري محصولات

·         انجام هر نوع کار با جراثقال دکل دار را به فاصله کمتر از ٣٠ متر از خطوط هوايي برق با ولتاژ بيش از ٢٤ ولت بدون مجوز مخصوص منع نمايد. در چنين مواردي با رعايت کليه موارد قيد شده در مجوز مخصوص، کار جراثقال بايد زير نظر مستقيم مسئول ايمني و بهداشت حرفه اي جابجايي بار انجام گيرد.

·         وسايل باربندي را بايد مورد بازديد فني قرار دهد. اين وسايل در هنگام بازديد بايد با ضريب ٢٥/١ مورد آزمايش قرار گيرند.

·         از وسايل باربندي بايد بازديدهاي منظم به شرح زير به عمل آورد:

1.       هر شش ماه يکبار از شاهين هاي جراثقال

2.       هر ده روز يکبار از سيم بکسل ها (بجز سيم بکسل هايي که بندرت استفاده مي شوند).

3.       وسايل باربندي که بندرت استفاده مي شوند، بايد قبل از استفاده مورد بازديد قرار گيرد.

§         وسايل باربندي که در مواقع بازديد معيوب تشخيص داده مي شود را بايد از رده خارج نموده و موضوع را در دفاتر بازديد وسايل باربندي ثبت نمايد.

مقررات اجراي کار:

 1. در مواقعي که راننده جراثقال قادر نباشد از کابين، محوطه کار و عمليات را ببيند و وسيله ارتباطي راديويي نيز موجود نباشد، متناسب با موقعيت بايد از شخص يا اشخاصي به عنوان علامت دهنده بين راننده جراثقال و سيم بکسل انداز  استفاده نمود.
 2. علامت دهنده را بايد از بين سيم بکسل اندازاني که داراي گواهينامه مي باشند انتخاب و به عنوان مسئول ايمني جابجايي بار همان جراثقال معرفي نمود.
 3. استفاده از جراثقال بايد بر اساس مدارک فني (کاتالوگ) آن انجام شود. جابجايي بارهايي که وزنشان از تناژ مجاز جراثقال تجاوز کند، ممنوع است. در جراثقال هاي دکل دار بايد بار مجاز متناسب با تکيه گاه هاي تکميلي و برد دکل محاسبه گردد.
 4. جراثقال هاي مغناطيسي را براي جابجايي بارهاي يکپارچه مانند شمش وتختال مي توان به کار برد مشروط بر اينکه وزن شمش ها يا تختال هاي بلند شده از تناژ مجاز جراثقال تجاوز نکند.
 5. در مورد بارهايي که فاقد وسايل مخصوص بلند کردن بار هستند، بايد بخش مربوط به روش صحيح بلند کردن بار را تدوين کرده و به رانندگان و کارگران زير جراثقال آموزش هار لازم را داد. نيز براي بارهايي که داراي قلاب و ساير وسايل براي بلند کردن بار هستند بايد کروکي لازم را تهيه و بطور مشابهي آموزش لازم به کارگران و رانندگان داده شود.
 6. کروکي سيم بکسل اندازي قطعات و ماشين آلاتي که در موقع تعمير، مونتاژ و ... بوسيله جراثقال جابجا مي شود، بايد تهيه گردد. بلند کردن باري که کروکي باربندي آن طبق اين دستورالعمل تهيه نشده، بايد در حضور مسئول ايمني جابجايي بار با جراثقال انجام شود.
 7. جابجايي بار در بالاي سقف هايي که زير آنها افراد حضور داشته باشند فقط در موارد استثنايي و پس از اتخاذ تدابير تامين کننده شرايط ايمني و بهداشت حرفه اي کار، مجاز مي باشد.
 8. جابجايي و بلند کردن بار با چند جراثقال در بعضي موارد و تحت شرايط خاص مجاز مي باشد. در صورت ضرورت حمل بار بوسيله چند جراثقال، شرايط، ترتيب و کروکي باربندي بايد توسط بخش استفاده کننده از جراثقال تهيه و تدوين شود و در موقع بلند کردن بار با چند جراثقال، تناژ آنها نبايد از حد مجاز بيشتر باشد. جابجايي و بلند کردن بار با دو يا چند جراثقال بايد در حضور مسئول ايمني جابجايي بار با جراثقال انجام شود.
 9. کار با وسايل باربندي، وسايل بسته بندي و يا جراثقال هايي که تاريخ بازديد فني آنها گذشته، مجاز نيست.
 10. ميدان کار جراثقال در خلال کار بايد از روشنايي کافي برخوردار باشد. در صورتي که روشنايي محل کار کافي نباشد و راننده جراثقال نتواند علائم بکسل انداز را تشخيص دهد، کار جراثقال بايد متوقف شود.
 11. جراثقال دکل دار بايد طوري متوقف شود که در موقع کار، فاصله قسمت متحرک آن با ساختمان و بارهاي چيده شده کمتر از يک متر نباشد. در صورتي که استقرار جراثقال دکلي احتياج به تکيه گاه کمکي داشته باشد بايد از کليه تکيه گاه هاي کمکي موجود جراثقال استفاده شود و زير تکيه گاهها بايد صفحاتي  (لاينرهايي) محکم و مقاوم قرار داده شود. اين لاينرها به عنوان ملزومات اختصاصي جراثقال تلقي مي شوند.
 12. انجام هر نوع کاري در ميدان کار جراثقال اعم از کارهاي ساختماني، رنگ آميزي و سرويس چراغها در خلال کار جراثقال مجاز نمي باشد.
 13. در موقع بلند کردن و جابجايي بار با جراثقال رعايت نکات زير ضروري است:

ü       ورود افراد غير مسئول به ميدان کار و همچنين بر روي جراثقال و ساير مکانيزم هاي بالابر مجاز نيست.

ü       سيم بکسل ها طوري انتخاب مي شوند که در تمام شرايط، زاويه بين آنها از ٩٠ درجه تجاوز نکند.

ü       تعداد رشته ها و زاويه سيم بکسل باربندي متناسب با وزن بار تعيين مي شود.

ü       براي جابجايي و بلند کردن بارهاي کوچک بايد از ظروف مخصوص استفاده گردد. بطوري که احتمال ريختن مواد يا قطعات وجود نداشته باشد.

ü       بلند کردن قطعات بيش از ٥٠٠ کيلوگرم که فاقد پلاک وزن واقعي باشد موکول به نظر مسئول ايمني جابجايي بار با جراثقال مي باشد.

ü       موقع بلند کردن بار در نزديکي ديوار، ستون، راه آهن و تجهيزات، حضور افراد و حتي کارگران زير جراثقال بين بار و موانع ذکر شده مجاز نيست. اين موضوع بايد در موقع پايين آوردن بار نيز بدقت رعايت گردد.

ü       قبل از حرکت پل براي جابجا کردن بار بطور افقي، بايد اطمينان حاصل گردد که بار حداقل نيم متر بالاتر از اشيايي که در مسير قرار گرفته اند باشد.

ü       دکل جراثقال بدون بار در هنگام جابجايي بايد در امتداد جاده قرار گيرد، جابجا کردن اين نوع جراثقال ها همزمان با چرخش دکل مجاز نيست.

/ 12 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نوران

با سلام.... احتراماًضمن تشکر ازارائه مطلب موضوعی فوق،لازم بذکر است ،چند اشتباه تایپی در متن وجود دارد که معنای برخی موضوعات را عوض نموده است.خواهشمند است در صورت امکان رفرنس اصلی معرفی گردد.بسيار متشکرم

ديونه

سلام عزيز ... همه ما ممكن است شكست بخوريم اما اين شكست نيست كه ما را مي آزارد، بلكه دانستن اين نكته كه همه تلاش خودرا به كار نبرده ايم ما را رنج مي دهد .

مديريت گروههای پرشين بلاگ

سلام خدمت شما دوست عزيز .مسرور میشویم چنانچه دعوت به مشارکت در فعاليت های جديد وبلاگ مديريت گروههای پرشين بلاگ را بپذيريد و ما را از ايده ها و نظرات خود مطلع سازيد . سرافراز باشيد .Groups@Persianblog.com

فتوحی

با سلام خدمت همه متخصصين و علاقه مندان به منابع علمی ايمنی و بهداشت حرفه ای این فروشگاه افتخار دارد پس از ده سال تجربه و فعالیت در جهت شناسایی و ارائه کتب تخصصی رشته های بهداشتی خصوصا بهداشت حرفه ای آمادگی خود را جهت ارسال بیش از ۱۲۰ عنوان کتاب بهداشت حرفه اي به تمام نقاط ايران و مراکز علمی دانشگاهی , صنعتی و کتابخانه ها و اشخاص اعلام نمايد . www.sababook.blogfa.com

مجنون ليلی

سلام. وبلاگه قشنگی داری خوشحال ميشم به من هم سر بزنی

نغمه

سلام دوست عزیز وبلاک بسيار زيبايی داری و پر محتوا به کلبه ما هم بيا

مهر انگيز

وبلاگتون واقعا عاليه. به وبلاگ من هم سری بزنيد خوشحال ميشم

زهرا بخشی پور

سلام اقای علی ابادی من يکی از همکلاسای کاردانيتون هستم (اگه خاطرتون باشه) براتون ارزوی موفقیت دارم مطلبتون جالب بود خوشحال مي شم اگه خبری از خودتون بهم بدين

مهدی عسگری سده

با سلام خدمت آقای مهندس علی آبادی مهدی عسگری سده هستم از سده لنجان اصفهان اپراتور ارشد جراثقال 200 تونی مذاب بر ذوب آهن اصفهان مطالبی که در مورد ایمنی جراثقال ها بیان کرده بودید برای من و مسولین کارخانه که پرینت مطالب را توسط بنده دریافت کردند بسیار کار آمد و جالب و جدید بود لطفا ادامه بدهید ممنون