تعیین اولویت خطرات شناسایی شده

تعیین اولویت خطرات شناسایی شده
پس از شناسایی خطرات به روش HAZOP  و ارزیابی آنها به روش FTA  مهمترین مسئله تصمیم گیری و اجرای عملیات و اجرای عملیات پیشگیری با در نظر گرفتن اولویت ها است که با توجه به گزارشات  مراجع بین المللی نظیر OSHA , NIOSH می توان سه روش اولویت بندی خطرات را پیشنهاد نمود
الف – اولویت بندی خطرات بر اساس F.R
اولویت بندی خطرات بر اساس F.R یعنی خطری که دارای F.R بیشتری نسبت به خطر دوم است در اولویت قرار گیرد. به عبارتی فراوانی خطر یا تعداد تکرار آن در یک محدوده زمانی مشخص ، ملاک  این اولویت بندی است. محدودیت روش فوق این است که برای خطراتی که در طول مدت زمان معین فقط یکبار بوقوع پیوسته اند نمی توان اولویتی قائل شد چون F.R  آن قابل محاسبه نیست
ب- اولویت بندی خطرات بر اساس هزینه COST EFFECTIVENESS ANALYSIS
یکی از روشهای تعیین اولویت خطرات  استفاده از روش اولویت بندی بر اساس هزینه است در این روش هزینه متحمل شده برای هر کدام از خطرات ( به عبارتی میزان ضرر و زیان ناشی از خطر تعیین کننده اهمیت یک خطر می باشد و هر چه هزینه ریالی یک خطر بالاتر باشد از  اهمیت و اقدامات اصلاحی و پیشگیری  در اولویت قرار می گیرد ) این روش اولویت بندی به دو دلیل نسبت به روش قبلی کاربردی تر به نظر می رسد
1- در این روش چون هزینه خطرات محاسبه شده و بر این اساس اولویت بندی خطرات انجام می گیرد لذا  علاوه بر ملموس بودن برای مسئولین  ودست اندر کاران کارخانه قابل قبولتر و منطقی می باشد ، چرا که آنها می دانند با کنترل یا پیشگیری از هر خطری که به این روش در اولویت بالاتری قرار گرفته است سود بیشتری (و به عبارت دیگر ضرر کمتری ) نصیب کارخانه می گردد و از طرفی قابلیت اعتماد سیستم  ایمنی نیز افزایش می یابد
2-با استفاده از این روش حتی برای خطراتی که یکبار در طول زمان مورد بررسی به وقوع پیوسته اند می توان اولویت تعیین کرد
ج ـ اولویت بندی خطرات بر اساس اهداف دولتی و شرکتهای بیمه
ممکن است  اولویت بندی  خطرات نه بر اساس میزان F.R و نه بر اساس هزینه خطرات باشد بلکه اولویت بندی بر اساس و پیشنهاد مراجع دولتی یا شرکتهای بیمه ای باشد که هم اکنون اعمال این سیاستها در کشورهای پیشرفته رواج دارد(بطور مثال اثرات ناشی از نشت EO  بر جان افراد)

/ 0 نظر / 5 بازدید