از موبایل خود فاصله بگیرید!!!

sonyericsson_k750i_big.jpg

بررسیاثربیولوژیکیامواجماکروویوتلفنسیاربرتغییراتظرفیت

 

آنتیاکسیدانیخونخرگوش

 

دکترعلیخوانین،ویدازراوشانی،دکترعباسرضائی،دکترسیدباقرمرتضوی،دکتررمضانمیرزایی،جلالحسنی

 

چکیده

 

هدف

 

امواجمایکروویودربخشهایمختلفصنعتی،پزشکی،علمیولوازمخانگی،کاربردهایبسیاریدارد. کاربرداینامواجبافرکانس 915 مگاهرتزدرتلفنسیارباعثایجاداثراتحرارتیوغیرحرارتیمیشود . باتوجهبهاستفادهفراوانوطولانیمدتافرادمختلفجامعهازاینوسیلهونیزباتوجهبهاهمیتویژهآنتیاکسیدانهادرسیستمایمنیبدنوپیشگیریازابتلابهبرخیبیماریها،دراینپژوهشبهبررسیاثراتبیولوژیکیامواجماکروویوتلفنهمراهبافرکانس 915 مگاهرتزبرتغییراتآنتیاکسیدانیپرداختهشد.

 

موادوروشکار

 

. اینپژوهشبهشیوهتجربیوباآزمایشبرروی14سرخرگوشنرسفیدسهماههبانژادخالصنیوزلندیووزن1400-1700 g انجامشد .خرگوشهابهصورتتصادفیبهدوگروهشاهدوموردتقسیمشدند .گروهموردبهمدتسههفته،روزی 8 ساعت،درمعرضامواجمایکروویوبافرکانس 915 مگاهرتزومیانگینچگالیتوان mW/cm 2 0/6789،کهتوسطدستگاهشبیهساز،تولیدشدهبوددریکمحفظهکاملاایزولهدرمواجههتمامبدنقرارگرفتند . پساز

/ 4 نظر / 11 بازدید
حمزه

با سلام اين دعوتنامه را دوباره داخل يه مطلب بزارين تا بروبچ بيشتری در کلوب ثبت نام کنند با تشکر فراون راستی قولت يادت رفتس http://www.cloob.com/user/register/step1/code/mIpv5NhsiivwxboJQ

فرشاد ياري

با سلام خدمت شما مهندس عزيز .سايت پر بار و كاملي داريد. ما لينك سايت شما را در سايت خود قرار داده ايم در صورت تمايل شما هم از سايت ما بازديد فرماييد و در صورت مقبول بودن لينك ما را تحت عنوان "بهداشت حرفه اي كرمانشاه " در سايت خود قرار دهيد . با تشكر

ali

Salam Web Ghashangi DARIn Khoshhal misham Be Ma Ham Ye Sar Bezanin http://www.lordha.com Bazdid site man roozane balaye 1000 ta hast. dar Mored Kasb Daramade . اگه تمایل به تبادل لینک داشتین به من خبر بدین ای دی ياهوي من اینه : hyipadvertiser2006

داريوش