سنگبری و سنگ تراشی

سنگبری و سنگ تراشی

نجدی کریمیان

ابری که در هنگام برش و یا تراشیدن سنگ یا بتون توسط کارگر به وجود می آید می تواند مضر و کشنده باشد. این غبارها حاوی سیلیس هستند و بعضی از بلورهای سیلیس به فرم کوارتز هستند.شن یا ماسه معمولی تقریبا 100درصد کوارتز است.ذرات ریزی که در برش یا تراشیدن سنگ تولید می شود می تواند به قسمتهای عمقی ریه برسد. بیشتر بتونها و محصولات سنگتراشی حاوی مقدار زیادی ماسه هستند وقتی که این گرد و غبار تنفس شوند ، بر روی ریه ها اثر گذاشته و باعث بیماری علاج ناپذیر غیرقابل برگشت و از کاراندازنده ای به نام سیلیکوزیس می شود

اما نکته امیدوار کننده این است که سیلیکوزیس 100 درصد قابل پیشگیری است و شما می توانید با مواد حاوی سیلیس کار کنید بدون اینکه تماسی با آن داشته باشید.

1.gif

انواع سیلیکوزیس :

سیلیکوزیس حاد : بعد از یک هفته یا یک ماه تماس با مقادیر بالای بلورهای سیلیس رخ می دهد و مرگ میتواند در ماه های بعدی به وقوع بپیوندد

سیلیکوزیس تحت حاد :از تماس با مقادیر زیاد سیلیس ناشی میشود و بعد از 10سال پس از تماس رخ میدهد.

سیلیکوزیس مزمن : معمولا بعد از بیش از 10سال تماس با مقادیر کم بلورهای سیلیس بوجود می آید که این مورد معمولترین نوع سیلیکوزیس است

علایم سیلیکوزیس شامل تنگی نفس ،سرفه شدید ،خس خس سینه و احساس فشار در سینه می باشد ،تنفس بلورهای سیلیس همچنین می تواند باعث بیماریهای دیگر مانند سل ، بیماری کلیه و سرطان ریه شود. علایم همچنین شامل تب ، کاهش وزن و عرق زیاد می باشد این علایم در صورت ادامه و پیشرفت میتوانند باعث مرگ شوند.

کلید پیشگیری از بیماری سیلیکوزیس دور نگه داشتن گرد و غبار سیلیس از ریه ها و جلوگیری از نفوذ آنها به راههای تنفسیمی باشد کنترل گرد و غبار می تواند با استفاده از مرطوب کردن گرد وغبار قبل از آزاد شدن آنها به هوا باشد

کارگران وکارفرمایان باید روشهای زیر را برای کنترل گرد وغبار بلورهای قابل استنشاق سیلیس انجام دهند

Øتشخیص زمان تولید گرد وغبار سیلیس و برنامه ریزی برای حذف یا کنترل غبار در منبع

Øآماده کردن کارگر با تمرینهایی شامل اطلاعاتی درباره اثرات سلامتی ، تمرین روش صحیح انجام کار و استفاده از وسایل حفاظتی

Øاستفاده از کنترلهای مهندسی شامل تهویه موضعی (جمع کننده های گرد وغبار) یا روشهای مرطوب سازی برای پیشگیری از آزاد شدن گرد وغبار به هوا و نگهداری روتین سیستمهای کنترل گرد وغبار برای بهینه کار کردن آنها

Øپاک کردن مواد ویا تجهیزات باید به گونه ای باشد که باعث رها سازی ذرات به هوا نشود گرد وغبار باید به وسیله تمیز کننده های مرطوب یا شلنگهای آب انجام شود وهرگز از هوای فشرده استفاده نشود و به جای جارو کردن خشک از روش جارو کردن تر استفاده شود

Øبه حداقل رساندن تماس کارگران در معرض مواجهه با تمرینهای مناسب کاری از جمله نشانه گذاری و مشخص کردن حدود نواحی تولید گرد وغبار

Øپوشیدن لباسهای حفاظتی یکبار مصرف و یا قابل شستشو در محیط کار

Øدر صورت امکان دوش گرفتن وپوشیدن لباسهای تمیز قبل از ترک محیط کار برای پیشگیری از آلودگی ماشین ،خانه و دیگر مکانها

گرد وغبار حاوی سیلیس میتواند هنگام برش و یا تراشیدن مواد ساختمانی معمول آشپزخانه با حمام ودیگر مکان ها تولید شود گرانیت میتواند حاوی بیش از 70 درصد سیلیس باشد

Øپایش هوا برای اندازه گیری تماس کارگر و اطمینان از اینکه روشهای کنترلی ،حفاظت کافی را برای کارگر فراهم می کند

Øفراهم ساختن آزمایشات پزشکی سالیانه برای کارگرانی که ممکن است با بلورهای قابل استنشاق سیلیس تماس داشته باشند

Øاستفاده از وسایل حفاظت تنفسی مناسب (تنها در مواقعی که روشهای کنترل مهندسی نتوانند تماس با سیلیس را زیر حد تماس توصیه شده NIOSH RELنگه دارند باید از رسپیراتورها استفاده شود )

Øپایش هوا برای اندازه گیری تماس کارگر و اطمینان از اینکه روشهای کنترلی ،حفاظت کافی را برای کارگر فراهم می کند

Øفراهم ساختن آزمایشات پزشکی سالیانه برای کارگرانی که ممکن است با بلورهای قابل استنشاق سیلیس تماس داشته باشند

Øاستفاده از وسایل حفاظت تنفسی مناسب (تنها در مواقعی که روشهای کنترل مهندسی نتوانند تماس با سیلیس را زیر حد تماس توصیه شده NIOSH RELنگه دارند باید از رسپیراتورها استفاده شود )

درمواقعی که باید از رسپیراتورها استفاده شود، کارفرمایان باید یک برنامه جامع حفاظت تنفسی مطابق با استاندارد حفاظت تنفسی OSHAو راهنمای NIOSHتدوین کنند:

Øتمرین منظم چگونگی استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط افراد

Øپایش محیطی دوره ای

Øانتخاب رسپیراتورهای مورد تایید NIOSH

Øارزیابی پزشکی توانایی انجام کار توسط کارگر در هنگام پوشیدن رسپیراتور

Øآزمایش تناسب رسپیراتور

Øنگهداری، بازرسی، تمیز کردن،باز بینی و انبار کردن صحیح وسایل حفاظت تنفسی

Øروشهایی برای ارزیابی منظم کارایی برنامه ها

NIOSHبرای غلظتهای مختلف بلورهای سیلیس موارد زیر را توصیه می کند :

Øبیش از 5/0میلیگرم بر متر مکعب ؛ ماسکهای تنفسی نیمه با حد اقل فیلترهایN-95

Øبیش از 25/1میلیگرم بر متر مکعب ؛رسپیراتورهای تصفیه کننده هوای قوی با حداقل فیلترهای N-95

Øبیش از 5/2میلیگرم بر متر مکعب ؛رسپیراتورهای فراهم کننده هوا با فشار مثبت

Øاستفاده از سیستمهای جمع آوری گرد و غبار که برای بسیاری از انواع تجهیزات تولید کننده گرد و غبار در دسترس می باشد.

Øاستفاده از تهویه موضعی برای پیشگیری از آزاد شدن گرد و غبار به هوا

Øعدم استفاده از تجهزات و وسایل در مواقعی که وسایل کنترل ذرات به خوبی کار نمی کنند.

Øهنگامی که اجسامی مانند بتون، سرامیک و... را برش یا تراش می دهید راه مورد اطمینان این است که به همراه آنها ازآب استفاده کنید تا ذرات در همانجا مهار شده و در هوا رها نشوند.به یاد داشته باشید که گاهی اوقات حتی بعد از خاتمه برش و یا تراشیدن ، ذرات می توانند در هوا باقی بمانند.

2.gif

/ 0 نظر / 247 بازدید