# بهداشت_حرفه_ای

از موبایل خود فاصله بگیرید!!!

بررسیاثربیولوژیکیامواجماکروویوتلفنسیاربرتغییراتظرفیت   آنتیاکسیدانیخونخرگوش   دکترعلیخوانین،ویدازراوشانی،دکترعباسرضائی،دکترسیدباقرمرتضوی،دکتررمضانمیرزایی،جلالحسنی   چکیده   هدف   امواجمایکروویودربخشهایمختلفصنعتی،پزشکی،علمیولوازمخانگی،کاربردهایبسیاریدارد. کاربرداینامواجبافرکانس 915 مگاهرتزدرتلفنسیارباعثایجاداثراتحرارتیوغیرحرارتیمیشود . باتوجهبهاستفادهفراوانوطولانیمدتافرادمختلفجامعهازاینوسیلهونیزباتوجهبهاهمیتویژهآنتیاکسیدانهادرسیستمایمنیبدنوپیشگیریازابتلابهبرخیبیماریها،دراینپژوهشبهبررسیاثراتبیولوژیکیامواجماکروویوتلفنهمراهبافرکانس 915 مگاهرتزبرتغییراتآنتیاکسیدانیپرداختهشد.   موادوروشکار   . اینپژوهشبهشیوهتجربیوباآزمایشبرروی14سرخرگوشنرسفیدسهماههبانژادخالصنیوزلندیووزن1400-1700 g انجامشد .خرگوشهابهصورتتصادفیبهدوگروهشاهدوموردتقسیمشدند .گروهموردبهمدتسههفته،روزی 8 ساعت،درمعرضامواجمایکروویوبافرکانس 915 مگاهرتزومیانگینچگالیتوان mW/cm 2 0/6789،کهتوسطدستگاهشبیهساز،تولیدشدهبوددریکمحفظهکاملاایزولهدرمواجههتمامبدنقرارگرفتند ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 123 بازدید

کنترل صدا در ماشین های اره فلزات

کنترل صدا در ماشین های اره فلزات   سارا لاهیجانی خسروشاهی   کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت صنعتی     مقدمه :     این اطلاعات با همکاری کاربران و ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 249 بازدید

بررسی اثرات نوبت کاری بر روی کارمندان مراقبت بهداشتی

بررسی اثرات نوبت کاری بر روی کارمندان مراقبت بهداشتی   (بخش اول )   ارسال توسط : دریا قاسمیان   دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای   منبع :  ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 207 بازدید