# بهداشت_حرفه_ای

از موبایل خود فاصله بگیرید!!!

بررسیاثربیولوژیکیامواجماکروویوتلفنسیاربرتغییراتظرفیت   آنتیاکسیدانیخونخرگوش   دکترعلیخوانین،ویدازراوشانی،دکترعباسرضائی،دکترسیدباقرمرتضوی،دکتررمضانمیرزایی،جلالحسنی   چکیده   هدف   امواجمایکروویودربخشهایمختلفصنعتی،پزشکی،علمیولوازمخانگی،کاربردهایبسیاریدارد. کاربرداینامواجبافرکانس 915 مگاهرتزدرتلفنسیارباعثایجاداثراتحرارتیوغیرحرارتیمیشود . باتوجهبهاستفادهفراوانوطولانیمدتافرادمختلفجامعهازاینوسیلهونیزباتوجهبهاهمیتویژهآنتیاکسیدانهادرسیستمایمنیبدنوپیشگیریازابتلابهبرخیبیماریها،دراینپژوهشبهبررسیاثراتبیولوژیکیامواجماکروویوتلفنهمراهبافرکانس 915 مگاهرتزبرتغییراتآنتیاکسیدانیپرداختهشد.   موادوروشکار   . اینپژوهشبهشیوهتجربیوباآزمایشبرروی14سرخرگوشنرسفیدسهماههبانژادخالصنیوزلندیووزن1400-1700 g انجامشد .خرگوشهابهصورتتصادفیبهدوگروهشاهدوموردتقسیمشدند .گروهموردبهمدتسههفته،روزی 8 ساعت،درمعرضامواجمایکروویوبافرکانس 915 مگاهرتزومیانگینچگالیتوان mW/cm 2 0/6789،کهتوسطدستگاهشبیهساز،تولیدشدهبوددریکمحفظهکاملاایزولهدرمواجههتمامبدنقرارگرفتند ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 50 بازدید

کنترل صدا در ماشین های اره فلزات

کنترل صدا در ماشین های اره فلزات   سارا لاهیجانی خسروشاهی   کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت صنعتی     مقدمه :     این اطلاعات با همکاری کاربران و ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 80 بازدید

شرایط کاری زنان باردار و مادران شیرده در محیطهای کاری

شرایط کاری زنان باردار و مادران شیرده در محیطهای کاری   مهندس فرین فاطمی   دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای   مقدمه   موضوع اشتغال ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 24 بازدید

واکنش در شرایط اضطراری

واکنش در شرایط اضطراری   حمزه علی آبادی   کارشناس بهداشت حرفه ای   http://www.iranhse.persianblog.ir/مقدمه :    تغییری ناگهانی ، شدیدتر از حالت عادی و غافلگیری تهدید آمیز ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 158 بازدید