آموزش ایمنی۱

چه وقت و چطور آموزش ایمنی و بهداشت را مطرح کنیم ؟

 

     این خیلی مهّم است که بدانیم چطور و چه وقت آموزش ایمنی و بهداشت را مطرح نمائیم . بویژه زمانیکه کارگران کارهای تازه ای را انجام می دهند بایستی در مورد خطرات آن آگاهی داشته باشند . هدف آموزش ایمنی و بهداشت آگاه ساختن کارگران دربارة خطرات ایمنی و بهداشتی تحت سیستم کاری که در طول روز کاری انجام میدهند تا بخوبی به آنها نشان داده شود که چطور کارشان را بدون اینکه خودشان یا سایر کارگران را به مخاطره اندازد ، انجام دهند . عبارات زیر به نقل از استانداردهای Osha بعنوان تأکید بر آموزش ایمنی و بهداشت می باشد :

ü      178.1 , 1910 , RFC کامیونهای صنعتی ، فقط اپراتورهای آموزش دیده و با مجوز بایستی با کامیونهای صنعتی کار کنند . بایستی روشهایی برای آموزش اپراتورها برای کار ایمن با کامیونهای صنعتی ابداع شود .

ü      ( 1 ) . 217 . 1910 . CFR پرس مکانیکی کارفرما بایستی اپراتور را دربارة روش ایمن کار قبل از کار روی ماشین آموزش و تعلیم دهد .

     قبل از اینکه هر کارگری کاری را که برای او جدید و تازه است را شروع کند ، کارخانه مسئولیّت فراهم کردن آموزش ایمنی برای آن شغل ویژه را دارد . بنابرین آموزش ایمنی و بهداشت برای کارگر جدید ، کارگری که کارش تغییر کرده ، یا کارگری که شغلی را بوجود آورده یا شغلی که تغییر کرده مورد نیاز است . سرپرست بهترین شخص برای آموزش ایمنی و بهداشت برای کارگرانیکه کار تازه ای را آغاز کرده اند می باشد زیرا این شخص بیشتر خطرات این شغل را که تحت سرپرستی وی می باشد را می شناسد .

     آموزش کارگر قبل از کار شروع شود و عادات کاری او تحت تأثیر کارهای خوب قرار بگیرد . با کارگران جدید که بکار گرفته شده اند و اولین کارشان را شروع کرده اند آموزش مناسب می تواند به شکل گیری عادات کاری مفید و ایمن که در طول زمان زندگی کاری وی ادامه داشته باشد ، کمک کند . با کارگران تازه استخدام که تجربة کار قبلی دارند ، کارفرما آنها را در راه درست قرار می دهد . کارگران با تجربه که برای کارهای جدید یا شغلهای تازه بوجود آمده یا تغییرات کاری با سازمان ، اختصاص یافته اند ، آموزش مناسب می تواند عادات کاری ناایمن و غیر بهداشتی را که کارگران از آنها مطّلع نیستند را شناسایی و تصحیح نماید .

فراهم نمودن آموزش ایمنی و بهداشت برای کارگرانیکه تازه کاری را شروع کرده اند و برای آنها تازگی دارد یکی از کارهای مهّم سرپرستی می باشد .

 

آموزش ایمنی و بهداشت بایستی شامل اطلاعات زیر باشد :

      حقوق و مسئولیتهای کارگران تحت Osha ، شامل هدایت کارگران برای اجرای استانداردهای Osha .

      روشهای کمکهای اولیّه و اورژانس .

      گزارش تمامی اتفاقاتی که منجر به صدمه ، بیماری یا آسیب ویژه می شود .

      گزارش موقعیتهای خطرناک .

      قوانین سازمانی و کارخانه ای ایمنی و بهداشت و کاربرد آنها در کار کارگر .

      خطرات ویژة کاری کارگر و اینکه چطور از آنها پیشگیری شود .

      روشها ، احتیاط ها ، حفاظ های ایمنی و لوازم حفاظت فردی مورد نیاز برای حفاظت کارگران از خطرات کار .

      آموزش ایمنی و بهداشت برای کارگر جدید شامل ۴ R می باشد : مسئولیّت ، حقوق ، قوانین ، آیین نامه .

      آموزش کارگر جدید و مسئولیتش تحت Osha .

      آموزش حقوق کارگر جدید تحت Osha .

      آموزش کارگر جدید در مورد قوانین عمومی و سازمانی ایمنی شرکت .

      آموزش کارگران تازه ایکه کارهای جدید را شروع کرده اند در مورد استانداردهای ایمنی و بهداشتی Osha .

     آموزش ایمنی و بهداشت بایستی شامل اطلاعاتی دربارة  اقداماتی که بایستی در مواقع اضطراری انجام شود ، باشد .

      چه کاری بایستی انجام شود اگر کارگر یا شخص دیگری شدیداً آسیب دید یا علائم بیماری اش شدت یافت ؟

      چطور و چه زمانی ساختمان سریع تخلیه شود ؟

      چطور و چه زمانی آژیر آتش به صدا در آید تا کارگران ، حریق را به سازمان آتش نشانی گزارش کنند و از خاموش کننده های دستی و دیگر تجهیزات مبارزه با آتش استفاده شود .

      چطور و چه زمانی لوازم الکتریکی ، گازی و سایر خطرات ویژه خاموش شوند .

 

     بسیار مهّم است کارگران بدانند در مواقع اضطراری چه باید انجام بدهند زیرا اقدام سریع مورد نیاز است . از اینرو کارفرما مسئولیّت تصحیح خطرات و ثبت بیماریها و صدماتیکه بوسیلة خطرات شغلی بوجود آمده را دارند . یک برنامة آموزش خوب به کارگران گزارش این قبیل وضعیتها و حوادث را آموزش خواهد داد . کارگران جدید بایستی دربارة گزارش نیازمندیهای Osha اطلاع داشته باشند . از زمانیکه ضوابط تحت نظر Osha انتشار یافته کارفرمایان به منظور نگهداری اطلاعات ویژه برای تمامی صدمات قابل ثبت و بیماریها . نیاز برای کارگران به جهت گزارش تمامی صدمات و بیماریهای مرتبط با شغل که در محیط کار بوقوع می پیوندد ، بایستی وجود داشته باشد .

     این یک ایده خوب است که کارگران تمامی صدمات و بیماریها را گزارش کنند تا مدیریت تصمیم بگیرد که آیا حادثه قابل ثبت است یا خیر. سپس همچنین برخی شبه حادثه ها که واقعاً قابل ثبت نیستند خیلی نزدیک است که به اندازة کافی شدید شوند تا به حساب آیند . برخی چیزها اغلب می تواند از شبه حادثه ها آموخته شود تا به پیشگیری از حوادث واقعی کمک کند . اهمیّت ارائه گزارشات موقعیتتهای خطرناک یا کارهایی که بایستی در طول آموزش ایمنی و بهداشت شرح داده شود قبل از اینکه کارگر یک کار جدید را آغاز کند می باشد . در مجموع آموزش ایمنی و بهداشت برای کارگران جدید باید شامل قوانین عمومی و سازمانی ایمنی و بهداشت می باشد .

/ 1 نظر / 8 بازدید
كتكله

سلام! وبلاگ خوبي داري! كتكله باز هم برگشت و اين بار در آدرس زير مي نويسد!! ممنون ميشم سر بزني!!