آنالیز حادثه

حادثه ناشی از کار:

در کتب لغت معمولاً حادثه به معنای رویداد، واقعه و یا پیش آمد نوشته شده و بیشتر منظورعمل و یا اتفاق ناخوشایند وخارج از نظم می باشد که ممکن است خسارات مالی و یا جانی در بر داشته باشد. بنابر عقیده برخی، حادثه اتفاقی است پیش بینی نشده و ناگهانی که بدون دخالت خود شخص در اثر یک نیروی خارجی بوجود می آید و یا به عبارت دیگرآنچه انسان را ناخواسته از مسیر زندگی طبیعی منحرف ساخته و برای او ایجاد ناراحتی جسمی و روانی و یا خسارات مالی نماید حادثه نامیده می شود. به عقیده ل.دیویس، حادثه را می توان (( ضعف در جوابگویی و فرار از حالات مخصوص )) تعریف کرد.

هرگاه به تعریف حادثه به دایره المعارف سازمان بین المللی کار توجه کنیم حادثه عبارت است از یک اتفاق پیش بینی نشده و خارج از انتظار که سبب صدمه وآسیب گردد. علاوه بر تعریف کلی برای حوادث مختلف که در بالا بدانها اشاره شده در تعریف حادثه ناشی از کار، می توان به آنچه در قانون کار و تامین اجتماعی آمده است به شرح زیر اشاره نمود:

حوادث ناشی از کار عبارت از حوادثی است که درحین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه، موسسات وابسته، ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مامور انجام کاری می شود. ضمناً اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به کارگاه و یا بلعکس جزو این اوقات محسوب می شوند. همچنین  حوادثی که حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان آسیب دیده و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه نا شی از کار محسوب می گردد.

 

اهمیت حوادث ناشی از کار:

همه ساله در جهان دهها میلیون کارگر قربانی حوادثی می شوند که منجر به کشته شدن و یا از کار افتادگی تعداد کثیری ازآنها می گردد طبق آمار منشر شده در کشورهای پیشرفته صنعتی سالانه از هر ده هزارنفر کارگر یکی  دچار سانحه شده و در نتیجه اینگونه سوا نح پنج درصد روزهای ملی به هدر می رود. از این رو حوادث ناشی از کار ازسویی سبب ناراحتی فرد کارگر و یا افراد خا نواده اش شده و ازسوی دیگراز بین سرمایه وتزلزل بنیان اقتصادی جامعه می گردد لذا اینگونه حوادث ازدیدگاههای زیر دارای اهمیت شایان توجهی می باشند:

1- از نظرانسانی: هرگونه حادثه ناشی از کار ولو جزیی سبب درد و ناراحتی شخص کارگر و افراد خانواده ا ش گردیده ودر صورتیکه حادثه شدید بوده و منجر به مرگ یا ازکارافتادگی دائمی شود این مسئله اهمییت بیشتری پیدا می کند.

2- از نظر اجتماعی: ازآنجا که پیشرفت و ترقی هر اجتماعی بستگی به نیروی کار افراد جامعه دارد لذا محصول کار هر کار گر نه تنها مایه امرار معاش زندگی خود وخانواده اوست بلکه سرمایه و پشتوانه اقتصاد یک جامعه نیز می باشد. چنانچه می دانیم قریب50 تا60 درصد افراد هر اجتماعی را افراد در سنین کار تشکیل می دهند ولی دراصل افراد فعال جامعه، مخصوصاً در کشورهای کم رشد در حدود یک چهارم کل جمعیت می باشد و حال اگر از این تعداد افرادی نیز به علت حوادث ناشی ازکار نتوانند کارخود را انجام دهند این امر سبب تزلزل در وضع اجتماعی جامعه می گردد.

3- از نظر اقتصادی: حوادث به هر صورت و درجه ای که باشد برای گارگر، کارفرما وجامعه زیانهای اقتصادی در بردارد. این زیانها به صورت مستقیم وغیرمستقیم می باشد. تحت عنوان زیانهای مستقیم می توان از خسارات ناشی از وقفه کار به علت حادثه، هزینه های درمانی و بالاخره خسارات پرداختی در مورد کارافتادگی موقت، دائم و یا بالا خره فوت بحث نمود.

 

 

علل حوادث ناشی از کار

مطالعات و بررسی های انجام گرفته در سالهای اخیر نشان دهنده این حقیقت است که بطور کلی حادثه نا شی از کار علت واحدی نداشته و معلول علل فنی و انسانی می باشد. این علل بستگی به نوع، محیط، وضع، شرایط انجام کار و ابزار مورد استفاده داشته و میتوان آنها را به دو دسته علل مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرد.

 

1- علل مستقیم:

منظور از علل مستقیم عبارت از عللی است که در بوجود آمدن حادثه سهم اصلی را دارا بوده و با توجه به وضع کار وصنعت می توان این علل را چنین خلاصه نمود. جابجا کردن کالا، کار با ماشین آلات، سقوط اشیا، افتادن کارگرازارتفاع، استفاده  غیر صحیح از ابزار کار، افتادن به علت لیز خوردن و یابرخورد با مانع، سوختگی وبالاخره با وسیله نقلیه در محیط کارگاه و یا هنگام رفت وبرگشت به محل کار.

 

2- علل غیر مستقیم:

این علل مستقیماً سبب بوجود آمدن حادثه نگردیده بلکه در صورت وجود علل مستقیم شانس بوجود آمدن حادثه را بیشتر می کنند. این گروه شامل تمام عواملی که باعث خستگی، ناراحتی و نارضایی کارگر می شوند می باشد.  مهمترین این عوامل عبارتند از: نور نامتعادل، صدای بیش ازحد، عدم تهویه مناسب، نامناسب بودن درجه حرارت محیط کار، طولانی بودن ساعات کار، سرعت بیش ازحد تولید و بالاخره عوامل دیگری چون مسائل خانوادگی، مالی، روابط با کارفرما و سرپرست و... ضمناً بایستی توجه داشت که در کنار این دوگروه ازعلل، مسائلی چون تجربه، مهارت کاری و رعایت اصول ایمنی نیز اهمیت بسزایی در بوجود آمدن حوادث ناشی از کار دارند.

 

 

بررسی حوادث:

هدف اصلی از بررسی یک حادثه جمع آوری اطلاعات لازم جهت تعیین و تدوین اصول پیشگیری از بروز حواد ث مشابه می باشد. واضح است نه تنها کلیه حوادثی که منجر به مصدومیت کارگر می گردد بلکه حوادث دیگری چون واژگون شدن یک جرثقیل و یا حوادثی که صدمات جانی در برندارند نیز باید بررسی گردد.در ایران مطابق با قوانین موجود، برای اینکه کارگر مصدوم بتواند از امکانات درمانی و رفاهی استفاده نماید لازم است در مورد بروزحادثه، فرم مخصوصی که شامل کلیه اطلاعات بحث شده در قبل می باشد توسط مامور ایمنی کارگاه تکمیل گردد. ازتجزیه وتحلیل این فرمها می توان اطلاعات جامعی در مورد حوادث ناشی از کار بدست آورد. ضمناً برای سهولت بیان امر بوجود آوردن امکان مقایسه آمارهای مختلف، میزان هایی از طرف کمیته کارشناسان آمار سازمان بین المللی کار پیشنهاد گردیده است که برخی ازآنها عبارتند از:

 

1- ضریب تکرار حادثه (FR):

میزان وفور حوادث و یا به عبارت دیگر بسامد کثرت حوادث عبارت است از نسب حوادث اتفاق افتاده در یک زمان معین (معمولا یکسال ) بر مجموع ساعات کار کل کارگران در همان زمان ضربدر یک میلیون.

 

FR=1000000 × تعداد کل حوادث در زمان معین/ مجموع ساعات کار کلیه کارگران در همان زمان

   

 


 

 

 

 

      به عقیده صاحب نظران در صورتیکه میزان وفور حوادث در کارخانه و یا کارگاهی بین صفر تا ده باشد آن کارگاه و یا کارخانه از نظر رعایت اصول ایمنی و حفاظتی خیلی خوب است.

 

2- میزان شدت حادثه (SR ):

      میزان شدت حوادث و یا به عبارت دیگر بسامد شدت حوادث از تقسیم حاصل ضرب مجموع ساعات از دست رفته به علت حادثه در زمان معین در هزار بر مجموع کل روزهای کارکارگر در همان زمان بدست  می آید.

 

FR=( 1000) × کل روزهای از دست رفته / مجموع ساعات کار کلیه کارگران در همان زمان

   

 


 

 

 

 

در محاسبه میزان شدت حوادث در صورتیکه حادثه ای سبب قطع عضو و یا مرگ گردد برای محاسبه روزهای از دست رفته از جدولی که توسط کنفرانس آمار شناسان کار توصیه گردیده استفاده می شود.

 

3- میزان شیوع(IR ):

 از طرف سازمان بین المللی کار برای کشورهاییکه محاسبه میزان وفور وشدت حوادث به علت نداشتن اطلاعات لازم در مورد مجموع ساعات کار کلیه کارگران وساعات از دست رفته به علت حادثه مقدور نیست، محاسبه این میزان توصیه گردیده که از تقسیم مجموع تعداد حوادث در یک زمان ضربدر هزار به تعداد کل کارگران در همان زمان بدست می آید.

 

FR=(1000)  × ( تعداد کل حوادث درزمان معین)/ جمع کلیه کارگران در همان زمان

   

 


 

 

 

 

 

باتوجه به اینکه اهمییت هر حادثه بستگی به نتایج حاصله از آن دارد لذا با جمع آوری اطلاعات لازم می توان پیشگیریهای لازم جهت جلوگیری از بروز حوادث در صنایع مختلف را پی ریزی نمود.

 

 

روشهای آنالیز حوادث:

باوجود پیشرفتهای زیاد ایجاد شده در علم ایمنی و معرفی علم ایمنی سیستمی که بر شناسایی و کنترل خطرات قبل از تبدیل شدن به حادثه تاکید می کند، هنوز و به یقین در آینده نیز امکان به صفر رساندن نرخ حوادث امری غیر ممکن خواهد بود. بنابراین همواره تحقیقات حوادث بخش انکار ناپذیری از علم ایمنی محسوب شده و طراحی صحیح و اجرای مناسب آن پایه ای برای اقدامات پیشگیرنده در مورد حوادث احتمالی در آینده فراهم خواهد ساخت. بنابراین می توان بیان کرد که تحقیقات حوادث و شبه حوادث فرصتی را فراهم می آورند تا با آموختن تجارب و درسهای لازم از وقوع رویدادهای مشابه در آینده جلوگیری شود.

تحقیقات حادثه شامل آنالیز دقیق حوادث و ارائه پیشنهادات مناسب بطور گسترده ایی در صنایع پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته و به اطلاع همه رسانده می شود. تعدادی از متخصصین معتقدند که استفاده از اطلاعات و تجارب دیگران درباره حادثه عامل بسیار مهمی در توسعه و بهبود مداوم عملکرد ایمنی خواهد داشت.

در سالیان اخیر، برای بهبود اثر بخشی تحقیقات، تکنیکهای متعددی توسعه یافته است که در این مقاله چهار نمونه از این روشها مرور می شود:

-       یادگیری از حوادث

-       تحقیقات لایه ایی

-       فرایند تحقیقات

-       خلاصه تحقیقات

یک اصل مهم در ایمنی وجود دارد که می گوید:علل حوادث در روز قبل از حادثه آشکار است. این علل برای متخصصینی که نارساییها را می بینند آشکار است. این دیدگاه (دانش یا آگاهی) از طریق مطالعه و توسعه تحقیقات حوادث و شبه حوادث توسعه یافته است.

 

1-     یادگیری از حوادث

در تحقیقات حادثه هر عضو تیم تحقیقاتی درباره مسائل و عللی که در بروز حادثه سهیم بوده اند می آموزد. آموخته های جدید به اعضای تیم کمک می کند در آینده از وضعیتهای مشابه اجتناب کنند و در صورتی که گزارش حادثه به خوبی صورت گیرد افراد دیگری نیز از این امر بهره می برند.

این مسئله همچنین در مورد حوادث کوچک یا شبه حوادث نیز حائز اهمیت است. حوادث کوچک و شبه حوادث فرصتی عالی برای بدست آوردن شانسی مفت در پیشگیری از حوادث بزرگ در آینده است. بدیهی است اصلاح و برطرف ساختن مشکلات کوچک قبل از وقوع حوادث وخیم نسبت به اصلاح آنها پس از تحمیل خسارات سنگین، بسیار ساده و راحتتر است.

     در راستای روش یاد شده می توان گفت که تحقیقات حادثه برای تشویق و تقویت یادگیری و آموزش طراحی شده است. مراحل اساسی یک تحقیق عبارت است از:

1-                تشریح دقیق حادثه

2-                جمع آوری حقایق مرتبط

3-                آنالیز حقایق و کشف علل بالقوه حادثه

4-                مطالعه سیستم و روشهای عملیاتی مرتبط با علل بالقوه 

5-                تعیین علل محتملتر

6-                ارائه پیشنهاداتی برای حذف وقوع این حوادث

7-      

/ 3 نظر / 53 بازدید
شهرام

با سلام در صورت امکان مقاله در خصوص ارتباط رنگ لباس کار با کارایی کارگران و تاثیر رنگ لباس بر بهره وری برایم ارسال فرمایید در ضمن در صورت نیاز به طراحی نرم افزار در زمینه ایمنی با ما تماس بگیرید. نیاز و فرمهای خود را به ما محول کنید و ژکیج دلخواه خود را دریافت نمایید

فاطیماـ دبی

چهل روز گذشت... ولي « كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا » اي حسين هميشه در دلهاي ما جا داري آتش عشقت شعله اي هم در دل كوچك ما دارد... كه آتش مي زند بر هستي ما... حسين حرارت عشق در تو در قلبهاي ما به ما آرامش مي دهد. در اربعين تو به يادت مي نشينيم. حسين تو راه تكامل را به ما ياد دادي و صراط مستقيم را رهنمون شدي. حسين ما را تربيت الهي كن. ما حيرانيم و مي خواهيم تحت لواي تو به رشد و تكامل و تربيت الهي برسيم. اربعين حسيني را به همه هواداران كويش و همه عشاق سوخته اش تسليت عرض مي نمايم.

یک استاد دانشگاه

این مقاله را شما خودتان نوشته اید؟ همین حالا یک گزارش پروژه کلاسی روبروی من است که عینا همین مقاله سایت شماست. نمیدانم ایشان از شما کپی کرده یا هر دو از جای دیگری کپی کرده اید!!! در هر صورت جداول و فرمولهای این گزارش که در دست من است کامل است که نشان می دهد از جای دیگری نقل کرده.