مهندس بهداشت صنعتی کیست؟

بر اساس تعریف ILO مهندس  بهداشت حرفه ای کسی است که بتواند :

» پیش بینی خطرات بهداشتی که ممکنه از فرایندهای کاری عملیات و تجهیزات برخواسته و در نتیجه توصیه در جهت برنامه ریزی و طراحی راههای کنترلی آنها را انجام دهد .

» تشخیص و شناسایی حوادث محیط کار و عوامل شیمیایی فیزیکی و بیولوژیکی و سایر استرس زا ها و تعامل آنها با دیگر فاکتورها که ممکنه روی سلامتی کارگر تاثیر بگذارد

» یافتن راههای ورود عوامل مضر  به بدن و تاثیراتیکه این قبیل عوامل و فاکتورها ممکنه روی سلامتی داشته باشد

» اندازهگیری  میزان تماس کارگران با عوامل زیان آور و ارزیابی نتایج حاصله

» ارزیابی روشها و فرایندهای کاری از نقطه نظر امکان تولید و انتشار عوامل زیان آور و سایر فاکتورها با نگرش حذف تماس یا کاهش آنها به حد قابل قبول

» پیشنهاد و طراحی و ارزیابی استراتژی های کنترل به تنهایی یا با همکاری دیگر تخصص ها در جهت موثر واقع شدن و اقتصادی بودن کنترل

» شرکت در آنالیز ریسک کلی فرایند یا محل کار و همکاری در اولویت بندی خطرات (مدیریت خطر )

» دانستن چارچوب قانونی بهداشت حرفه ای در کشور

» آموزش و آگاهی دادن و توصیه پرسنل در تمامی سطوح درباره تمامی جنبه های مواجه با خطرات

» توانایی کار موثر در یک تیم با تخصصهای گوناگون

 

/ 0 نظر / 5 بازدید